Луганський національний університет імені Тараса Шевченка

КАФЕДРА САДОВО-ПАРКОВОГО ГОСПОДАРСТВА ТА ЕКОЛОГІЇ

 

Загальна інформація

Адреса: 92703, Луганська обл., м. Старобільськ, пл. Гоголя, 1

Телефон: 095-396-80-40, 050-956-41-58

Е-mаіl: luguniv.info.edu@gmail.com


 

Кафедра створена на базі кафедр біології та частково географії у жовтні 2001 р. з метою підготовки бакалаврів, спеціалістів, магістрів за спеціальностями “Екологія та охорона навколишнього середовища” і ‘’Лісове та садово-паркове господарство’’.

Головна мета діяльності кафедри та її завдання:    високопрофесійне викладання фундаментальних  екологічних дисциплін та основних фахових дисциплін з лісового та садово-паркового господарства на підставі впровадження в освітній процес новітніх   навчально-методичних технологій й залучення до нього узагальненого світового та вітчизняного досвіду господарювання, що має забезпечити підготовку висококваліфікованих, мобільних, конкурентоспроможних фахівців на регіональному, загальнодержавному та міжнародному ринках.

Місія кафедри: підготовка висококваліфікованих фахівців у галузі екології та охорони навколишнього середовища, лісового та садово-паркового господарства, які б органічно поєднували високий рівень фундаментальної теоретичної підготовки з володінням найсучаснішими практичними методами та технологіями виробництва і при цьому були б гармонійно розвиненими особистостями з високим рівнем загальної культури.


 

Навчальна діяльність

Кафедра є випусковою за всіма трьома освітньо-кваліфікаційними рівнями: бакалавр, спеціаліст та магістр.

За ОКР «Бакалавр»  здійснюється випуск з  таких напрямів підготовки:

 • «Екологія»;
 • «Лісове господарство»;
 • «Садово-паркове господарство».

Й надається відповідна кваліфікація:

 • Бакалавр з екології, охорони навколишнього середовища та збалансованого природокористування;
 • Бакалавр садово-паркового господарства;
 • Бакалавр лісового господарства.

За ОКР «Магістр»  здійснюється випуск з таких спеціальностей:

 • «Екологія»;
 • «Садово-паркове господарство».

Й надається відповідна кваліфікація:

 • Магістр з екології, викладач;
 • Магістр з садово-паркового господарства, викладач.

Професійна підготовка студентів за фахом «Екологія» здійснюється шляхом вивчення таких фундаментальних навчальних дисциплін:

 • Екологія рослин з основами екологічної ботаніки та фізіології рослин;
 • Екологія тварин з основами зоології;
 • Загальне землезнавство;
 • Ґрунтознавство;
 • Математика з основами біометрії;
 • Хімія з основами біогеохімії;
 • Екологія мікроорганізмів;
 • Загальна екологія та неоекологія;
 • Ландшафтна екологія;
 • Моніторинг довкілля;
 • Нормування антропогенного навантаження на природне середовище;
 • Моделювання і прогнозування стану довкілля;
 • Екологічна безпека;
 • Організація управління в екологічній діяльності;
 • Економіка природокористування.

Доповнюється професійна підготовка екологів дисциплінами за вибором:

 • Біогеографія;
 • Рослинний і тваринний світ України;
 • Екологія людини;
 • Медична екологія;
 • Агроекологія;
 • Урбоекологія;
 • Радіоекологія;
 • Токсикологічна екологія;
 • Основи еволюційної екології;
 • Екологія глобальна та регіональна;
 • Екологічна експертиза;
 • Заповідна справа;
 • Управління та поводження з відходами;
 • Основи екологічного користування біологічними ресурсами.

Магістранти вивчають такі дисципліни:

 • Екологія систем;
 • Сучасні концепції природокористування;
 • Менеджмент природоохоронних територій;
 • Еколого-економічне управління;
 • Екологічне інспектування;
 • Основи міжнародної еколого-економічної діяльності;
 • Екологія лісів;
 • Екологія землекористування.

Професійна підготовка студентів за фахом «Садово-паркове господарство» здійснюється шляхом вивчення таких фундаментальних навчальних дисциплін:

 • Ботаніка з основами фізіології рослин;
 • Зоологія;
 • Мікробіологія та основи вірусології;
 • Ґрунтознавство;
 • Математика з основами біометрії;
 • Історія садово-паркового мистецтва;
 • Дендрологія;
 • Садово-паркове будівництво з основами містобудування;
 • Декоративне садівництво;
 • Озеленення населених місць;
 • Ландшафтне проектування з основами ландшафтної архітектури;
 • Квітникарство і газони;
 • Тепличне господарство;
 • Механізація садово-паркового господарства;
 • Лісознавство та лісова таксація.

Поглиблюють професійну підготовку такі дисципліни за вибором:

 • Ентомологія;
 • Фітопатологія;
 • Сучасні напрямки садово-паркового будівництва;
 • Садівництво в міських умовах на спеціальних територіях;
 • Гідротехспоруди;
 • Фітодизайн;
 • Флористичні композиції;
 • Плодівництво;
 • Овочівництво;
 • Економіка садово-паркового господарства;
 • Основи менеджменту в СПГ.

В магістратурі за цією спеціальністю вивчають:

 • Декоративне рослинництво та розсадники;
 • Фітомеліорація;
 • Дендропроектування;
 • Консервація, реконструкція і реставрація;
 • Організація і планування зеленого господарства;
 • Експлуатація садово-паркових об’єктів;
 • Інтенсивне садівництво;
 • Фітодизайн закритого середовища.

Професійна підготовка студентів за фахом «Лісове господарство»  здійснюється шляхом вивчення таких фундаментальних навчальних дисциплін:

 • Ботаніка з основами фізіології рослин;
 • Зоологія;
 • Мікробіологія та основи вірусології;
 • Ґрунтознавство;
 • Математика з основами біометрії;
 • Дендрологія;
 • Лісові культури;
 • Лісознавство та соціальне лісівництво;
 • Лісова таксація;
 • Лісова фітопатологія;
 • Рекультивація земель;
 • Лісовпорядкування;
 • Захист лісу;
 • Лісова селекція з основами генетики;
 • Економіка лісового господарства;
 • Лісоексплуатація і транспорт лісу;
 • Організація лісогосподарського виробництва;
 • Механізація лісогосподарських робіт.

Поглиблюють професійну підготовку такі дисципліни за вибором:

 • Лісова меліорація;
 • Екологія лісів;
 • Захист рослин;
 • Природозаповідна справа;
 • Лісове коренезнавство;
 • Лісова пірологія;
 • Інтегрований захист лісових насаджень;
 • Лісове товарознавство;
 • Недеревинні ресурси лісу;
 • Лісовий кадастр.

Студенти, успішно виконавши навчальний план, отримують ґрунтовну підготовку у галузі екології, лісового або садово-паркового господарства. За перші три роки навчання студенти набувають фундаментальних знань з усіх базових  дисциплін, що формує основу для подальшого усвідомленого оволодіння ними професійними знаннями і навичками.

При підготовці за всіма напрямами підготовки та спеціальностями кафедри проводяться польові та фахові практики, під час яких студенти закріплюють отримані теоретичні знання й вдосконалюють або напрацьовують практичні уміння та навички, які знадобляться їм у майбутній професійній діяльності. Базами для проведення польових практик є навчально-польовий табір в с. Вишневе, Старобліьського району, лісові масиві Серебрянського лісництва Кремінського ДЛМГ, заказник Юницького (Луганщина). Фахові практики (навчальні та виробничі)  проводяться на базі сучасних підприємств та установ, де студенти можуть познайомитись із найбільш ефективними та передовими технологіями виробництва.


  

Можливості працевлаштування випускників:

Випускники спеціальності «Екологія» можуть працювати екологами, інспекторами з охорони природи, лаборантами контролю за станом довкілля, лаборантами контролю якості продукції, науковими працівниками в заповідниках та в інших природно-заповідних об’єктах; державними інспекторами з  екологічного нагляду; державними інспекторами з охорони природно- заповідного фонду; фахівцями з екологічного контролю; екологічними аудиторами у сільському, лісовому господарствах та з природно-заповідної справи; консультантами в апараті органів державної влади; інспекторами з екоконтролю на митниці; фахівцями з екобезпеки і моніторингу; молодшими науковими співробітниками у науко-дослідних установах; профільними працівниками в органах місцевого самоврядування, карантинній службі та митниці.

Після закінчення магістратури – викладачами профільних дисциплін у вищих навчальних закладах, фахівцями з екології, екологічної освіти; можуть займати посади керівників, завідувачів структурних підрозділів науково-дослідних та виробничих установ відповідного профілю різних рівнів.

Випускники спеціальності «Садово-паркове господарство» можуть працевлаштуватись на посади  інженера з рекреаційного благоустрою та садово-паркового господарства, фахівця з ландшафтного дизайну та проектування, із зеленого та рекреаційного благоустрою, фахівця з квітникарства та фітодизайну, фахівця з озеленення території у державних, комунальних та приватних підприємствах; наукового співробітника у профільних науково-дослідних установах (агрономія, зоотехнія, лісівництво, природно-заповідна справа).

Після закінчення магістратури можуть працювати викладачами профільних дисциплін у вищих навчальних закладах; може  займати посади керівників, завідувачів структурних підрозділів науково-дослідних та виробничих установ відповідного профілю різних рівнів.

Випускники спеціальності «Лісове господарство» можуть працювати інженерами лісового господарства, помічниками лісничого, старшими майстрами лісу, старшими майстрами зеленого господарства, начальниками лісорозсадників, технічними керівниками дільниць з підсочування лісу, технічними керівниками меліоративних дільниць, технічними керівниками лісобіржі, інженерами з лісових культур, інженерами з охорони та захисту лісу, інженерами-лісопатологами,  інженерами з охорони природних екосистем, інженерами з відтворення природних екосистем, інженерами з природокористування, інженерами-таксаторами, фахівцями лісового господарства за відповідними напрямками (охорона та захист лісу, лісокористування, охорона тваринного світу, лісозаготівля, лісопатологія і таксація, лісосировинні ресурси); спеціалістами у профільних місцевих органах влади та місцевого самоврядування, у заповідниках та заказниках, природничих відділах музеїв.


 

Навчальний процес забезпечує професорсько-викладацький склад кафедри:

kaf_spg_petrenko kaf_spg_shevchenko kaf_spg_sokolov
Петренко 
Сергій Віталійович,
завідувач кафедри СПГ
та екології,
кандидат біологічних наук,
доцент кафедри
Шевченко
Анатолій Михайлович,
доктор
сільськогосподарських наук,
академік НААН України,
профессор
Соколов
Сергій Олександрович,
кандидат
сільськогосподарських наук,

доцент кафедри
     
kaf_spg_gubska    
Губська
Ольга Петрівна,
старший викладач
кафедри
Королецька
Лариса Вікторівна

кандидат педагогічних наук,
старший викладач
Демідова
Наталія Володимирівна
,

старший викладач,
магістр екології
     
   
Скаковський
Сергій Іванович,

асистент, магістр
садово-паркового господарства
Комісова
Тетяна Євгенівна,
кандидат біологічних наук,

професор 
Кучер
Оксана Олександрівна
кандидат біологічних наук,

ассистент 
 
Бордюгова
Олена Іванівна,
асистент
Байрачна
Анастасія Михайлівна,
асистент
 

 


 

Наукова діяльність

Значна увага на кафедрі приділяється науковій діяльності співробітників. Пріоритетними напрямами науково-дослідної роботи кафедри є дослідження проблем агроекології та вивчення адвентивної флори Луганської області.

Загалом на кафедрі виконується 7 наукових тем:

 • Створення сортів озимої пшениці напівінтенсивного та інтенсивного типів;
 • Біоекологічні особливості декоративного садівництва в умовах сходу України;
 • Екологічний моніторинг та охорона природи сходу України;
 • Екологічні аспекти садівництва сходу України. Елементами цієї тематики виступають дві зареєстровані державні програми «Екологічні основи декоративного садівництва та плодівництва сходу України» та «Екологічна адаптивність перспективного сортименту малини до умов сходу України»;
 • Стан цінопопуляцій рослин в різних типах екосистем;
 • Формування екологічного світогляду майбутніх вчителів;
 • Степова рослинність Луганської області.

Під керівництвом та за безпосередньою участю академіка НААН України А. М. Шевченка на кафедрі започатковані та проводяться комплексні наукові дослідження за темою: «Створення сортів озимої м’якої пшениці напівінтенсивного та інтенсивного типів» (державний реєстраційний номер 0110U000755). Ці дослідження являються продовженням на більш високому науково-методичному рівні селекційної роботи, в результаті якої були створені та занесені до Реєстру сортів рослин України з рекомендацією для використання у виробництві сорти озимої м’якої пшениці Апогей Луганський, Дар Луганщини, Лугастар та Станіслава.

Викладачі кафедри беруть активну участь у всеукраїнських і міжнародних конференціях.

Кафедра має великі здобутки, пов’язані з організацією та проведенням конференцій з проблематики декоративного садівництва і розсадництва: доцент кафедри С. О. Соколов є членом ВГО «Всеукраїнська спілка виробників садівного матеріалу», організації, яка щорічно проводить міжнародні конференції виробників садівного матеріалу.

Науково-дослідна робота зі студентами

Кафедра проводить науково-дослідну роботу зі студентами відповідно до плану НДРС кафедри. Студенти, що випускаються за спеціальностями кафедри,  заохочуються до науково-дослідної роботи, особливо, під час підготовки і проведення Університетських Днів науки, підготовки наукових праць для участі в університетському конкурсі наукових робіт студентів. Студенти і магістранти приймають активну участь в науково-практичних конференціях молодих учених.

Студенти займаються дослідницькою роботою під керівництвом провідних викладачів кафедри. Результати наукової роботи зі студентами знаходять відображення в наукових статтях.


 

Міжнародні зв’язки

З метою впровадження новітніх технологій в навчальний процес кафедра налагодила освітні і наукові зв’язки з різними навчальними закладами, організаціями і науковими установами України і зарубіжжя. Кафедра співпрацює зі Донським зонально науково-дослідним інститутом сільського господарства, Російською академією сільськогосподарських наук, (договір про співпрацю та обміну селекційним матеріалом), ООО «Науково-виробнича  фірма селекціонер Дона» (договір про співпрацю та обміну селекційним матеріалом).

05.10.2018

© Луганський національний університет імені Тараса Шевченка, 2007-2019