Луганський національний університет імені Тараса Шевченка

ВИЗНАЧНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Назва роботи: „Українська діалектна лексикографія та фразеографія: становлення й засади розвитку”, номер державної реєстрації: 0113U001779.

Науковий керівник: Глуховцева Катерина Дмитрівна, доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри української філології та загального мовознавства.

Отримано наукові результати: створено основу мовного інформаційного фонду говірок Придінців’я, укладено „Словник модифікованих стійких сполучень слів в узусі кінця ХХ – початку ХХІ століття” (автор Глуховцева І. Я.), „Фразеологічно-паремійний словник Східної Слобожанщини ХІХ ст.” (автори: Ужченко В. Д., Ужченко Д. В., Барвіна Н. О., Д’якова Т. О., Мілєва І. В.).

Упорядкування фразеологічних одиниць, прислів’їв та антиприслів’їв, поширених у певному ареалі, у лексикографічних працях нового типу сприяє поповненню фактичного фразеологічного матеріалу, визначенню їхніх диференційних ознак, способів трансформації традиційних народних висловів, з’ясуванню специфіки фразеологічних одиниць, на основі яких вони утворені, поглиблює теорію фразеології та актуалізує питання виявлення загальних тенденцій варіювання й розвитку мовної структури.
Уведені в науковий обіг фразеологічні одиниці шляхом публікації словників можуть бути використані в узагальнювальних працях з української фразеології, лінгвістичних студіях та лінгводидактиці.

За темою наукового дослідження опубліковано 2 словника, 12 статей, із них 4 у зарубіжних виданнях, захищено кандидатську дисертацію та 6 магістерських робіт.


Назва роботи: „Документалістика початку ХХІ століття: проблеми теорії та історії”, номер державної реєстрації: 0113U001780.

Науковий керівник: Галич Олександр Андрійович, доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри теорії літератури та компаративістики.

Уперше у вітчизняному літературознавстві документальна література розглядається в контексті глобалізаційних процесів у світі. Глибше представлена жанрова природа документальної літератури, уточнена її жанрова система, простежені позитивні і негативні тенденції в розвитку новітньої документалістики.

Отримані результати підтверджують гіпотезу, згідно з якою документальна література є метажанровим утворенням з розгалуженою жанровою системою. Зокрема доведено, що щоденник слід розглядати як жанр мемуарної літератури, чого не має в працях більшості зарубіжних і вітчизняних учених. Також аналізується квазі-документальна література, яку досі у вітчизняному і зарубіжному літературознавстві ніхто не вивчав.

Отримані результати впроваджено в процес викладання курсів „Вступ до літературознавства”, „Теорія літератури”, „Порівняльне літературознавство”, „Історія літературознавства”, „Історія української літератури”, „Історія зарубіжної літератури” на філологічних спеціальностях ВНЗ України.

Опубліковано 4 монографії, 38 статей, із них 6 у зарубіжних виданнях. За темою наукового дослідження захищено 2 кандидатські дисертації.


Назва роботи: „Біохімічні механізми регуляції життєдіяльності клітин різного рівню диференціювання”, номер державної реєстрації: 0113U001777.

Науковий керівник: Клімочкіна Олена Михайлівна, доктор медичних наук, професор, проректор з науково-педагогічної роботи.

Уперше виявлена протекторна дія на мононуклеарні клітини агоністів опіатних рецепторів в умовах гормоніндукованого апоптозу, яка більш виражена при селективній стимуляції даних рецепторів. Отримані дані про чітку залежність напряму дії агоністів опіатних рецепторів (проапоптотична або антиапоптотична) від стану мітохондріальних К+АТФ – залежних каналів, як в умовах гормоніндукованого апоптозу, так і без нього.

Доведена роль опіатних рецепторів на активність мітохондріальних дегідрогеназ мезенхімальних стовбурових клітин шляхом демонстрації посилення проліферативної активності і зниження рівня апоптозу при блокаді і пригніченні проліферації на тлі незначного зростання апоптотичних процесів при їх активації.

Під час експериментальних досліджень була модифікована методика визначення проліферативної активності стовбурових клітин, на яку подана заява на одержання патенту України на корисну модель.

Отримані результати впроваджено в процес викладання курсів „Біохімія системи крові”. За результатами роботи опубліковано 14 статей, з них 5 у журналах, що входять до наукометричних баз даних, 9 з переліку фахових видань України, захищено кандидатську дисертацію та 5 магістерських робіт.


Назва роботи: „Дослідження в галузі соціальних комунікацій: історія, теорія, регіональний дискурс”, номер державної реєстрації: 0113U001776.

Науковий керівник: Галич Валентина Миколаївна, доктор філологічних наук, професор кафедри журналістики.

Наукова новизна та значимість отриманих наукових результатів полягає в узагальнені історичного досвіду розвитку ЗМІ й різноманітних проявів соціальної та масової комунікації з метою вироблення єдиної стратегії функціонування вітчизняних мас-медіа, що ґрунтуються на кращих традиціях європейської й американської журналістики з урахуванням ментальних, релігійних, історичних особливостей власне українських засобів масової інформації. Наукові результати були апробовані на лекційних і семінарських заняттях зі студентами спеціальності „Журналістика” й „Медіа-комунікації”, під час міжнародних і всеукраїнських конференцій.

Отримані наукові результати повністю відповідають сучасному рівню досліджень із соціальних комунікацій.

Видано 2 монографії, 16 статей, із них 1 у зарубіжному виданні та 23 публікації за матеріалами конференцій, у т.ч. 3 за кордоном. За темою наукового дослідження захищено 3 кандидатські дисертації та 9 магістерських робіт.


Назва роботи: „Превенція соціального сирітства в умовах територіальної громади міста”, номер державної реєстрації: 0113U001778.

Науковий керівник: Харченко Сергій Якович, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри соціальної педагогіки.

Уперше в соціально-педагогічній науці обґрунтовано сутність, зміст та особливості превенції соціального сирітства на рівні міської територіальної громади; розроблено моделі локальної міської системи соціально-педагогічної профілактики соціального сирітства на базі територіальної громади міста та системи міжвідомчої взаємодії соціальних суб’єктів громади з превенції соціального сирітства.

Дослідження здійснюється відповідно до соціального замовлення щодо вдосконалення процесу соціального захисту та соціально-педагогічної підтримки сімей і дітей, що опинилися у складних життєвих обставинах та необхідності побудови системи міжвідомчої взаємодії державних і суспільних інституцій щодо превенції соціального сирітства в умовах територіальної громади міста з метою локалізації процесу зростання та попередження появи соціальних сиріт в Україні.

Практична цінність проекту полягає в тому, що розроблено технологію превентивної роботи щодо попередження соціального сирітства в умовах територіальної громади міста.

У межах проекту було захищено 2 кандидатські дисертації, опубліковано навчальний посібник з грифом МОН України, 8 статей, із них 4 у зарубіжних виданнях.

© Луганський національний університет імені Тараса Шевченка, 2007-2019