Луганський національний університет імені Тараса Шевченка

КАФЕДРА МЕНЕДЖМЕНТУ

Загальна інформація

Адреса: 92703, Луганська обл., м. Старобільськ, пл. Гоголя, 1

Телефон:  +38 099 975 98 48

Е-mаіl: esnitko@gmail.com


Кафедра була створена у 1999 р. у складі Інституту економіки та бізнесу як кафедра економіки та менеджменту. У 2004 р. кафедра була перейменована на кафедру менеджменту. Із 2000 по 2005 рр. кафедру очолював д.е.н., проф. Саєнко Г.В.

На кафедрі системно відбувається підготовка та оновлення навчально-методичної літератури, пошук нових форм і методів активізації навчального процесу (ділові ігри, ситуаційні заняття тощо).

З усіх дисциплін розроблені навчально-методичні комплекси, які визначають програми дисциплін, навчальних та виробничих практик; методичні вказівки до виконання курсових, дипломних та магістерських робіт, до самостійних робіт студентів.

Викладачами кафедри менеджменту викладання дисциплін здійснюється згідно галузевому стандарту вищої освіти і спеціалізації.


Навчальна діяльність

Кафедра є випусковою за такими спеціальностями: «Менеджмент організацій і адміністрування», «Професійна освіта (економіка)», МВА. Вона здійснює підготовку професіоналів за освітньо-кваліфікаційними рівнями:

ОКР бакалавра
 • «Менеджмент організацій і адміністрування»
 • «Професійна освіта (Економіка)»
ОКР спеціаліста
 • «Менеджмент організацій і адміністрування»
ОКР магістра
 • «Менеджмент організацій і адміністрування»
 • «Професійне навчання (Економіка)»
 • «Бізнес-адміністрування»

Студентам викладаються наступні навчальні дисципліни:

 • Менеджмент організацій
 • Корпоративне управління
 • Управління проектами
 • Антикризове управління підприємством
 • Прогнозування економічної діяльності
 • Управління бізнес процесами
 • Податковий менеджмент
 • Методика і організація наукових досліджень
 • Оцінка вартості бізнесу
 • Менеджмент економічної безпеки
 • Інвестиційний менеджмент
 • Креативний менеджмент
 • Економічна діагностика
 • Менеджмент професійної діяльності
 • Комунікативний менеджмент
 • Економіка і фінанси підприємств (у тому числі за видами економічної діяльності)
 • Логістика (у тому числі за видами економічної діяльності)
 • Управління інноваціями
 • Організація праці менеджера
 • Економічний аналіз
 • Управління персоналом
 • Прийняття управлінських рішень
 • Моделювання управлінських рішень

Спеціальність «Менеджмент». Опис результатів навчання.

Знання і розуміння:

 • сучасні уявлення щодо управління окремими ланками підприємств різних форм власності: планування, організації, контролю, аналізу та координації їх роботи;
 • сучасні уявлення щодо методів та форм мотивації персоналу: формування корпоративної свідомості та культури;
 • базові уявлення про розподіл соціальної відповідальності за діяльність організації, здатність до ефективної комунікаційної взаємодії; здатність до засвоєння нових знань, самовдосконалення та спонукання до цих дій персоналу;
 • сучасні уявлення про тактику менеджменту на підприємстві.

Застосування знань і розумінь:

 • розроблення тактичних та оперативних планів поточної діяльності підприємства; планування потреби у ресурсах (матеріальних, фінансових, трудових) підприємства (підрозділу); планування розвитку організації та її конкурентоспроможності; розроблення проекту бізнес-плану;
 • моніторинг і впровадження нововведень; аналіз стану та динаміки попиту споживчого ринку;
 • планування особистої роботи;
 • поєднання усіх видів ресурсів, організація колективної праці по досягненню місії організації;
 • реалізація управлінських рішень; розподіл повноважень; вибір і здійснення раціональних форм організації управління організацією;
 • забезпечення належного рівня якості та конкурентоспроможності продукції;
 • забезпечення охорони праці та техніки безпеки ;
 • використання ефективних систем мотивації та оплати праці;
 • підготовка звітів про діяльність організації; оперативне регулювання та диспетчеризація діяльності організації; профілактика конфліктних ситуацій та вирішення конфліктів в організаціях.

Формування суджень:

 • здатність використовувати професійно-профільовані знання й практичні навички з професійного спрямування “Менеджмент організацій” на первинних посадах полягає у:
 • реалізації загальних функцій управління шляхом здійснення переважно адміністраторських та операторських і частково евристичних процедур праці;
 • прийнятті оперативних рішень у межах своєї компетенції; функціональній та інформаційній підготовці проектів рішень;
 • оперативному управлінні первинними підрозділами – лінійними (основна діяльність) або функціональними (підготовча та допоміжна діяльність), а також самостійними організаціями, які переважно не мають апарата управління;
 • керівництві підлеглими, компетенція яких не вища за технічних службовців чи молодших спеціалістів.

Основні напрями професійної діяльності – інформаційно-аналітична, організаційно-управлінська та адміністративно-господарська. Бакалавр з менеджменту за умов набуття відповідного досвіду може адаптуватися до таких напрямів суміжної професійної діяльності: економічна, маркетингова, обліково-контрольна.

Спеціальність «Професійна освіта. Економіка». Опис результатів навчання.

Знання і розуміння:

 • базові знання фундаментальних наук, в обсязі, необхідному для освоєння дисциплін з педагогічних та економічних дисциплін;
 • базові знання в галузі, необхідні для освоєння загальнопрофесійних дисциплін: економіки, маркетингу, менеджменту;
 • сучасні уявлення про різноманітність інноваційної діяльності, розуміння значення інновацій для розвитку професійної освіти з економіки;
 • володіння методами досліджень з економіки, менеджменту та маркетингу на підприємстві;
 • здатність використовувати професійно профільовані знання в галузі педагогічна освіта (економіка);
 • здатність використовувати педагогічний апарат для якісного викладання економічних дисциплін.

Застосування знань і розумінь:

 • бачення ближніх, середніх перспектив як системи цілей;
 • організовувати різні форми виробничого та професійного навчання; впливати на розвиток особистості в процесі навчання і вихованні; аналіз результатів діагностики, їх інтерпретація та визначення напрямів розвитку інформаційного забезпечення професійної діяльності.
 • визначення якості протікання навчально-виховного процесу; здатність виконувати виховну функцію;
 • формування спеціальних знань і навичок у сфері соціально-психологічних відносин праці;
 • планування тактичних і оперативних планів професійної діяльності;
 • здатність до конструктивного вирішення професійних завдань; добір професійної та навчальної інформації, її систематизація;- використовувати та розвивати професійні знання;
 • правильне визначення мети й завдань з економіки; управління матеріально- фінансовим станом підприємства;
 • використовувати знання з менеджменту, комп’ютерної техніки, конфліктології;
 • контроль за дотриманням правил техніки безпеки;
 • добір і встановлення гармонійних  відносин з співробітниками, колегами, адміністрацією, учнями;
 • підтримка ефективної комунікації;
 • здатність до рефлексії.

Формування суджень:

 • здатність використовувати професійно-профільовані знання й практичні навички з професійного спрямування «Економіка підприємства, маркетинг та менеджмент» на первинних посадах полягає у виконанні виробничих переліку функцій: проектувальна, організаційна, управлінська, виконавська, технічна.

Навчальний процес забезпечує професорсько-викладацький склад кафедри:

snitko drachuk kolosov
Снітко
Єлизавета Олександрівна,
завідувач кафедри,
кандидат технічних наук,
доцент
Драчук
Юрій Захарович
,
доктор економічних наук,
професор
Колосов
Андрій Миколайович,

доктор економічних наук,
професор
shylnikova gontsova matushkina
Шильнікова
Зоя Миколаївна,
кандидат економічних наук,
доцент
Гонцова
Ірина Миколаївна,

асистент
Матушкина
Марія Василівна,

асистент
 dultseva
Дульцева
Ірина Ігорівна,

асистент,
тьютер-координатор ДН


Наукова діяльність

Наукова діяльність кафедри менеджменту проводиться за такими напрямами:

 • «Розвиток освітніх інноваційних процесів у вищій школі» (керівник: д.е.н., проф Драчук Ю.З., к.т.н., доц. Снітко Е.А. ).
 • «Удосконалення систем менеджменту підприємств на основі адаптивної організації їх діяльності» (керівник:  д.е.н., проф Колосов А.М., к.т.н., доц Снітко Е.А.).

За період існування на кафедрі було підготовлено 6 кандидатів наук, 3 доктори наук, отримали звання професора.


БАЗИ ТА МОЖЛИВОСТІ ПРАКТИКИ

Менеджмент

Види практик: навчальна практика «Вступ до фаху», економічна (виробнича) , комплексна практика з фаху (виробнича).

Бази практики: ФОПМакаренко В.О., ТОВ «Інкософт-Телекомунікація», ТОВ «Марківський сирзавод», ТОВ «ФОРЕСТПЛЮС», ПАТ «ПРИВАТБАНК» та ін.

Професійна освіта (Економіка)

Види практик: навчальна практика «Вступ до фаху», педагогiчна, економічна (виробнича), комплексна практика з фаху.

Бази практики: ФОП Макаренко В.О., ТОВ «Інкософт-Телекомунікація», ТОВ «Марківський сирзавод», ТОВ «ФОРЕСТПЛЮС», ПАТ «ПРИВАТБАНК» та ін.

МВА «Бізнес-адміністрування»

Види практик:  консалтінговий проект, управлiнський тренiнг.

Бази практики: підприємства де працюють магістранти.


МОЖЛИВОСТІ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ

Навчання в навчально-науковому інституті економiки та бiзнесу на  кафедрi менеджменту відкриває широкі можливості для працевлаштування.

Менеджмент

Фахівці для організаційно-управлінської діяльності у галузі господарської, кадрової, комерційної, інвестиційної роботи в організаціях різних форм власності.

Первинні посади, що може займати бакалавр з менеджменту: керівник підприємства, установи та організації, керівник фінансових, економічних та адміністративних підрозділів, начальник відділу транспорту, головний адміністратор (на комерційних підприємствах), керівник групи обліку, директор з питань комерції, економіст зі збуту, експерт із зовнішньоекономічних питань, експерт з праці, начальник виробничого відділу та відділу технічного контролю, завідувач підприємства роздрібної торгівлі, логіст, маркетолог, фінансист, бухгалтер.

Профеciйна освiта (економiка)

Випускники отримують можливість працевлаштування у двох сферах: педагогічній та економічній, у напрямах, що пов’язані з соціально-виховною діяльністю, навчанням персоналу, підвищенням його кваліфікації, тренінговою роботою; можуть реалізувати свої педагогічні здібності у професійно-технічних навчальних закладах, де надається економічна освіта .

Первинні посади в галузі економіки, маркетингу та менеджменту: економіст підприємства, економіст нормативно-дослідної лабораторії з праці, брокер (посередник) з цінних паперів, дилер (продавець) цінних паперів, оцінщик, завідувач економічних бюро основних і допоміжних цехів промислового підприємства харчової галузі.

Спеціаліст в галузі освіти:  викладач практичного навчання в галузі економіки, викладач професійно-технічного навчального закладу, вихователь, економіст-наставник, інструктор виробничого навчання робітників масових професій, майстер виробничого навчання, майстер навчального центру, завідувач навчальною лабораторією.

МВА «Бізнес-адміністрування»

Фахівці з бізнес-адміністрування можуть працювати на посадах функціональних менеджерів різних підприємств та їх підрозділів, керівниками малих підприємств без апарату управління в промисловості, керівниками або професіоналами з управління проектами та програмами, професіоналами у сфері державної служби, маркетингу, ефективності господарської діяльності, раціоналізації виробництва, інтелектуальної власності та інноваційної діяльності, а також економічними радниками або консультантами з економічних питань, членами спостережної ради або правління акціонерного товариства, викладачем вищої школи, науковим консультантом з питань управління бізнес-структурами різних ієрархічних рівнів.


ЗМІСТ НАВЧАЛЬНИХ ПРОГРАМ І ДИСЦИПЛІН

Менеджмент

Теорія економічного аналізу, бізнес-планування, логiстика,теорія організацій, менеджмент, операційний менеджмент, управління персоналом,

iнфраструктура товарного ринку комунікативний менеджмент, прийняття управлінських рішень, менеджмент, самоменеджмент, управління іноваціями, стратегічне управління, економіка та фінанси підприємств (у тому числі за видами економічної діяльності), логіка та методологія наукового пізнання, педагогіка і психологія вищої школи,корпоративне управління, управління проектами,менеджмент організацій, управління якістю, iнвестиційний менеджмент, фінансовий менеджмент.

Професійна освіта (Економіка)

Макро-, мікроекономіка, економічна теорія, вікова та педагогічна психологія,  економіка підприємств, економічний аналіз, маркетинг, креативні технології навчання,  бухгалтерський облік, основи підприємницької діяльності, управління персоналом, фінанси, інвестиційна діяльність, інформаційні технології в економіці, менеджменті та маркетингу, гроші та кредит, логістика, маркетингові дослідження, планування і контроль на підприємстві, організаційна поведінка, операційний менеджмент, комунікативні процеси у педагогічній діяльності, риторика,основи інженерно-педагогічної творчості, управління персоналом, менеджмент, обгрунтування господарських рішень і оцінювання ризиків, логіка та методологія наукового пізнання, педагогіка і психологія вищої школи, економічна діагностика та управління потенціалом підприємства,менеджмент професійної діяльності, антикризове управління, cтратегічне управління,міжнародний менеджмент.

МВА «Бізнес-адміністрування»

Психологія управління та конфліктологія, економіка суспільного сектору,економіка і фінанси  підприємств, фінансовий менеджмент, маркетинговий менеджмент,менеджмент персоналу, операційний менеджмент,  стратегічне управління, економічний аналіз та діагностика бізнесу, бізнес-планування, управління проектами,податковий менеджмент, iнноваційний менеджмент.

03.11.2016

© Луганський національний університет імені Тараса Шевченка, 2007-2017