Луганський національний університет імені Тараса Шевченка

КАФЕДРА МЕНЕДЖМЕНТУ

 

Загальна інформація

Адреса: 92703, Луганська обл., м. Старобільськ, пл. Гоголя, 1

Телефон: +38 099 975 98 48, +38 099 0728297 (Viber)

Skype: elizaveta1958

Е-mаіl: esnitko@gmail.com


Кафедра була створена у 1999 р. У складі Інституту економіки та бізнесу як кафедра економіки та менеджменту. У 2004 р. кафедра була перейменована на кафедру менеджменту. Із 2000 по 2005 рр. кафедру очолював д.е.н., проф. Саєнко Г.В. Сьогодні кафедру очолює доцент, кандидат технічних наук Снітко Є.О.

На кафедрі системно здійснюється підготовка та оновлення навчально-методичної літератури, пошук нових форм і методів активізації навчального процесу (ділові ігри, ситуаційні заняття тощо).

З усіх дисциплін розроблено навчально-методичні комплекси, які визначають програми дисциплін, навчальних та виробничих практик; методичні вказівки до виконання курсових, дипломних та магістерських робіт, до самостійної роботи студентів.

Викладачами кафедри менеджменту викладання дисциплін здійснюється згідно галузевого стандарту вищої освіти спеціальностей.


Навчальна діяльність

Кафедра є випусковою за такими спеціальностями: 073 «Менеджмент», освітні програми  «Менеджмент організацій та адміністрування», «Бізнес-адміністрування» та 015 «Професійна освіта (економіка)». Вона здійснює підготовку професіоналів за двома рівнями вищої освіти:

 Перший рівень вищої освіти ( бакалавр)

 • «Менеджмент організацій і адміністрування»
 • «Професійна освіта (Економіка)» 

Другий рівень вищої освіти (магістр)

 • «Менеджмент організацій і адміністрування»
 • «Бізнес-адміністрування»
 • «Професійне навчання (Економіка)»

Студентам викладаються наступні навчальні дисципліни:

 • Бізнес-планування
 • Адміністративний менеджмент
 • Теорія економічного аналізу
 • Прийняття управлінських рішень
 • Економіка праці і соціально-трудові відносини
 • Контролінг
 • Теорія суспільного вибору
 • Наукові дослідження в управлінні
 • Офісний менеджмент
 • Комунікативний менеджмент
 • Ризики у менеджменті
 • Стандартизація та сертифікація (товарів і послуг)
 • Лідерство та Організаційна поведінка
 • Організація виробництва і планування діяльності підприємства.
 • Аналіз господарської діяльності підприємств (у т.ч. за видами економічної діяльності) Економічний аналіз
 • Економіка і фінанси підприємств (у тому числі за видами економічної діяльності)
 • Облік і аудит
 • Маркетинг
 • Міжнародні економічні відносини та зовнішньоекономічна діяльність
 • Менеджмент і адміністрування: Теорія організацій
 • Менеджмент і адміністрування: Менеджмент
 • Менеджмент і адміністрування: Операційний менеджмент
 • Менеджмент і адміністрування: Управління персоналом,
 • Менеджмент і адміністрування: Самоменеджмент
 • Менеджмент і адміністрування: Управління інноваціями
 • Менеджмент і адміністрування: Стратегічне управління
 • Логістика (у тому числі за видами економічної діяльності)
 • Психологія управління та конфліктологія
 • Економіка суспільного сектору
 • Фінансовий менеджмент
 • Маркетинговий менеджмент
 • Менеджмент персоналу
 • Операційний менеджмент
 • Стратегічне управління
 • Економічний аналіз та діагностика бізнесу
 • Управління проектами
 • Податковий менеджмент
 • Інноваційний менеджмент
 • Корпоративне управління
 • Управління змінами та якістю
 • Менеджмент економічної безпеки

Спеціальність «Менеджмент» за освітньою програмою «Менеджмент організацій і адміністрування». Програмні результати навчання (перший рівень вищої освіти).
Основний фокус освітньої програми та спеціалізації

Управлінська діяльність суб’єкта господарювання в ринковому середовищі  для реалізації його економічних та соціальних інтересів.

Знання:

 • Показати належний рівень знань у сфері менеджменту, стійке розуміння принципів побудови і розвитку його теорії.
 • Визначати способи аналізу і передбачення ринкових явищ та процесів із погляду фундаментальних принципів, теоретичних знань і прикладних навичок здійснення управлінської діяльності.
 • Застосовувати набуті теоретичні знання для розв’язання   практичних завдань у сфері менеджменту.
 • Збирати та аналізувати необхідну інформацію, розраховувати економічні показники, обґрунтовувати управлінські рішення на основі використання необхідного аналітичного і методичного інструментарію.
 • Виявляти й аналізувати ключові характеристики менеджменту різного рівня, а також особливості поведінки їх суб’єктів.
 • Визначати функціональні області управлінської діяльності суб’єкта ринку та їх взаємозв’язки в системі управління, розраховувати відповідні показники, що характеризують результативність такої діяльності.
 • Використовувати цифрові інформаційні та комунікаційні технології, а також програмні продукти, необхідні для належного провадження управлінської діяльності і практичного застосування її інструментарію.
 • Застосовувати інноваційні підходи щодо провадження управлінської діяльності суб’єкта господарювання, гнучко адаптуватися до змін зовнішнього та внутрішнього середовища.
 • Усвідомлювати ризиковий характер здійснення операційної діяльності, враховувати рівень невизначеності середовища при прийнятті управлінських рішень.
 • Пояснювати інформацію, ідеї, проблеми та альтернативні варіанти прийняття управлінських рішень фахівцям і нефахівцям у сфері менеджменту, представникам різних структурних підрозділів ринкового суб’єкта.
 • Демонструвати вміння застосовувати міждисциплінарний підхід до здійснення управлінських функцій ринкового суб’єкта.
 • Набути навички самостійної роботи, гнучкого мислення, відкритості до нових знань, бути критичним і самокритичним.
 • Проявляти вміння нести відповідальність за результати своєї діяльності, виявляти навички підприємницької та управлінської ініціативи.
 • Виконувати функціональні обов’язки в групі під керівництвом лідера, мотивувати людей приймати нестандартні управлінські рішення.
 • Діяти соціально відповідально на основі етичних міркувань, поваги до різноманіття та міжкультурності.
 • Підвищувати рівень особистої професійної підготовки.
 • Оволодіти навички письмової та усної загальної комунікації державною та іноземною мовами, а також належного використання професійної термінології.

Уміння:

 • Демонструвати знання теорій, методів і функцій менеджменту, сучасних концепцій лідерства.
 • Демонструвати навички виявлення проблеми та обґрунтування управлінських рішень.
 • Описувати зміст функціональних сфер діяльності організації.
 • Виявляти навички пошуку, збирання та аналізу інформації, розрахунку показників для обґрунтування управлінських рішень.
 • Виявляти навички організаційного проектування.
 • Застосовувати методи менеджменту для забезпечення ефективності діяльності організації.
 • Демонструвати навички взаємодії, лідерства, командної роботи.
 • Показувати навички обґрунтування дієвих інструментів мотивування персоналу організації
 • Пояснювати, аналізувати та здійснювати комунікацію у різних сферах діяльності організації.
 • Оцінювати правові, соціальні та економічні наслідки функціонування організації.
 • Демонструвати здатність грамотно спілкуватись в усній та письмовій формі державною та іноземною мовами.
 • Ідентифікувати причини стресу, адаптувати себе та членів команди до стресової ситуації, знаходити засоби до її нейтралізації.
 • Демонструвати здатність діяти соціально відповідально та громадсько свідомо на основі етичних міркувань (мотивів), повагу до різноманітності та між культурності.
 • Демонструвати навички самостійної роботи, гнучкого мислення, відкритості до нових знань, бути критичним і самокритичним.
 • Виконувати дослідження індивідуально та/або в групі під керівництвом лідера. Здатність визначати та описувати характеристики організації.

Фахові компетентності спеціальності:

 • Здатність аналізувати результати діяльності організації, зіставляти їх з факторами впливу зовнішнього та внутрішнього середовища, визначати перспективи розвитку організації.
 • Вміння визначати функціональні області організації та зв’язки між ними.
 • Здатність управляти організацією та її підрозділами через реалізацію функцій менеджменту.
 • Здатність обирати та використовувати сучасний інструментарій менеджменту.
 • Здатність планувати та управляти часом.
 • Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт.
 • Здатність створювати та організовувати ефективні комунікації в процесі управління.
 • Здатність аналізувати й структурувати проблеми організації, формувати обґрунтовані рішення.
 • Здатність формувати та демонструвати лідерські якості та поведінкові навички.
 • Розуміти принципи права та використовувати їх у професійній діяльності.
 • Розуміти принципи психології та використовувати їх у професійній діяльності.
 • Виявляти (обирати) і використовувати адекватні інструменти (наприклад, дослідження ринку, статистичний аналіз, порівняльні індекси).
 • Здатність вивчати процеси та технології організаційного проектування й управління організацією.
 • Здатність застосовувати методи економічного і фінансового аналізу, планування та контролю.
 • Здатність використовувати методики обробки первинної інформації щодо економічних основ функціонування організації для формування системи найбільш актуальних завдань.
 • Здатність застосовувати теоретично-методичні та організаційно-економічні підходи щодо процесу розробки, прийняття й реалізації управлінських рішень в умовах невизначеності та формувати комплекс найвпливовіших ризиків.
 • Здатність вибирати методи та інструментальні засоби для аналізу, оцінки, планування й організації діяльності суб’єкту господарювання на поточний і перспективний період за результатами маркетингових досліджень середовища підприємства.
 • Застосування знань у сфері управління економічними процесами і уміння будувати логічну структуру знань й використовувати оброблену економічну інформацію для аналізу, планування та організації діяльності суб’єкту.
 • Здатність проведення аналізу зовнішнього та внутрішнього середовища для обґрунтування використання альтернатив прогресивних технологій щодо організації та управління виробництвом продукції, робіт, послуг.
 • Здатність до побудови кадрової стратегії підприємства та організації роботи персоналу на основі сучасних методів наукової організації праці, організаційної культури та соціальної відповідальності.

 

 

Спеціальність «Професійна освіта (економіка)» за галуззю знань «Освіта». Програмні результати навчання (перший рівень вищої освіти).
Основний фокус освітньої програми та спеціалізації

Формування фахової компетентності щодо  педагогічної, економічної, управлінської діяльності в професійно-технічних закладах, ліцеях, коледжах  та підприємствах громадського харчування.

Знання:

 • Базові знання фундаментальних наук, в обсязі, необхідному для освоєння дисциплін з педагогічного та економічного напрямку;
 • Базові знання в галузі, необхідні для освоєння загально професійних дисциплін: економіки, маркетингу, менеджменту;
 • Сучасні уявлення про різноманітність інноваційної діяльності, розуміння значення інновацій для розвитку професійної освіти з економіки;
 • Володіння методами досліджень з економіки, менеджменту та маркетингу на підприємстві;
 • Здатність використовувати професійно профільовані знання в галузі освіти;
 • Здатність використовувати педагогічний апарат для якісного викладання економічних дисциплін.

Уміння:

 • Бачення ближніх, середніх перспектив як системи цілей;
 • Організовувати різні форми виробничого та професійного навчання; впливати на розвиток особистості в процесі навчання і виховання; аналіз результатів діагностики, їх інтерпретація та визначення напрямів розвитку інформаційного забезпечення професійної діяльності;
 • Визначення якості протікання навчально-виховного процесу; здатність виконувати виховну функцію;
 • Формування спеціальних знань і навичок у сфері соціально-психологічних відносин праці;
 • Планування тактичних і оперативних завдань професійної діяльності;
 • Здатність до конструктивного вирішення професійних завдань; добір професійної та навчальної інформації, її систематизація;
 • Правильне визначення мети й завдань з економіки;
 • Використовувати знання з менеджменту, комп’ютерної техніки, конфліктології;
 • Контроль за дотриманням правил техніки безпеки;
 • Добір і встановлення гармонійних  відносин з співробітниками, колегами, адміністрацією, учнями;
 • Підтримка ефективної комунікації;
 • Здатність до рефлексії.

Фахові компетентності спеціальності:

 • Здатність використовувати професійно-профільовані знання й практичні навички з професійного спрямування «Економіка підприємства, маркетинг та менеджмент» на первинних посадах;
 • Виконання виробничих функцій: проектувальна, організаційна, управлінська, виконавча, технічна;
 • Здатність використовувати методики обробки первинної інформації щодо економічних основ функціонування організації для формування системи найбільш актуальних завдань;
 • Здатність застосовувати теоретично-методичні та організаційно-економічні підходи щодо процесу розробки, прийняття й реалізації управлінських рішень.

Спеціальність «Професійна освіта (економіка)» за галуззю знань «Освіта». Програмні результати навчання (другий рівень вищої освіти).
Основний фокус освітньої програми та спеціалізації

Формування фахової компетентності педагогічної, економічної, управлінської діяльності у вищих закладах освіти та підприємствах громадського харчування.

Знання:

 • Фундаментальні знання наук, в обсязі, необхідному для викладання дисциплін з педагогічного та економічного напрямку у вищих закладах освіти;
 • Знання в галузі, необхідні для викладання дисциплін: економіка, маркетинг, менеджмент;
 • Сучасні знання про інноваційну діяльність, застосування інновацій для розвитку професійної освіти з економіки;
 • Застосування методів досліджень з економіки, менеджменту та маркетингу на підприємстві;
 • Професійно профільовані знання в галузі «Освіта»;
 • Використання педагогічного апарату для якісного викладання економічних дисциплін

Уміння:

 • Планування ближніх, середніх перспектив як системи цілей;
 • Планувати та організовувати різні форми виробничого та професійного навчання; впливати на розвиток особистості в процесі навчання і виховання; аналіз результатів діагностики, їх інтерпретація та визначення напрямів розвитку інформаційного забезпечення професійної діяльності.
 • Планувати процес протікання навчально-виховного процесу; виконувати виховну функцію;
 • Формування спеціальних знань і навичок у сфері соціально-психологічних відносин праці;
 • Планування тактичних і стратегічних планів професійної діяльності;
 • Конструктивне вирішення професійних завдань; добір професійної та навчальної інформації, її систематизація;
 • Розвивати професійні знання;
 • Управління матеріально-фінансовим станом підприємства;
 • Використовувати знання з менеджменту, комп’ютерної техніки, конфліктології;
 • Контроль за дотриманням правил техніки безпеки;
 • Будова системи гармонійних  відносин з співробітниками, колегами, адміністрацією, учнями;
 • Будова системи ефективної комунікації.

Фахові компетентності спеціальності:

 • Використовувати професійно-профільовані знання й практичні навички з професійного спрямування «Економіка підприємства, маркетинг та менеджмент» на управлінських та науково-дослідних посадах;
 • Планування та організація виконання виробничих функцій: проектувальна, організаційна, управлінська, виконавча, технічна;
 • Використовувати методики обробки первинної інформації щодо економічних основ функціонування організації для формування системи найбільш актуальних завдань;
 • Застосовувати теоретично-методичні та організаційно-економічні підходи щодо процесу розробки, прийняття й реалізації управлінських рішень.

Спеціальність «Менеджмент» за освітньою програмою «Менеджмент організацій і адміністрування», «Бізнес-адміністрування». Програмні результати навчання (другий рівень вищої освіти).
Основний фокус освітньої програми та спеціалізації

Формування фахової компетентності щодо забезпечення ефективного функціонування та розвитку організацій різних форм, видів та галузей, налагодження конструктивної взаємодії між учасниками діяльності та результативного застосування принципів ділового адміністрування.

Знання:

 • Використовувати сучасні методи діагностики та експертизи діяльності організацій і формувати дієву систему менеджменту з урахуванням специфіки організаційно-правових форм організації та безпеки бізнесу;
 • Забезпечувати запобігання кризових явищ в діяльності організацій, ідентифікувати та аналізувати можливий вплив факторів ризику на ефективність реалізації управлінських рішень;
 • Проектувати раціональні проекти інноваційного розвитку організацій;
 • Формувати раціональну модель корпоративного та адміністративного управління, вирішувати корпоративні конфлікти та запобігати рейдерським захопленням;
 • Розробляти і реалізовувати соціальну політику підприємства, складати і аналізувати фінансову звітність організацій, формувати портфель інвестицій;
 • Проводити аналітико-дослідницьку роботу, здійснювати моніторинг та впровадження інновацій в діяльність організацій різних галузей та правових форм;
 • Ініціювати, розробляти, оцінювати, впроваджувати та розраховувати ефективність інвестиційно-інноваційних проектів і програм розвитку організацій;
 • Використовувати ефективні механізми управління змінами на основі комплексного системного аналізу діяльності організацій та оцінювати ефективність їх реалізації;
 • Забезпечувати захист прав споживачів, дотримуватися норм договірного та конкурентного права;
 • Проводити соціальний моніторинг та аналізувати статистику ринку праці, планувати та організовувати забезпечення організації людськими ресурсами;
 • Проектувати бізнес-процеси в організаціях різних форм власності та організаційно-правових форм,
 • Формувати високий рівень організаційної культури та ділової репутації організації;
 • Оптимально використовувати об’єкти інтелектуальної власності із застосуванням сучасних інформаційних систем і технологій в управлінні;
 • Проектувати та налагоджувати процес ефективного функціонування логістичних систем та ланцюгів поставок – з використанням методів прогнозування попиту та розроблення системи управління запасами в організаціях;
 • Використовувати технології бренд-менеджменту, що сприяють створенню та закріпленню у свідомості споживачів тривалої прихильності до товару або товарної групи та формуванню вмінь оцінювати вартість брендів організацій;
 • Працювати в інтернаціональних командах й адаптуватися до нових ситуацій, використовувати елементи психології та кроскультурного менеджменту у діяльності організацій.

Уміння:

 • Використовувати знання теорій, методів і функцій стратегічного менеджменту, сучасних концепцій лідерства.
 • Виявляти проблеми та обґрунтовувати розроблені управлінські рішення.
 • Розкривати зміст складових функціональних сфер діяльності організації.
 • Аналізувати інформацію, розраховувати показники для обґрунтування управлінських рішень.
 • Демонструвати навички організаційного проектування.
 • Використовувати методи менеджменту для забезпечення ефективності діяльності організації.
 • Будувати системи взаємодії, лідерства, командної роботи на підприємстві.
 • Обґрунтовувати дієві інструменти мотивування персоналу організації
 • Аналізувати та здійснювати комунікацію у різних сферах діяльності організації. Розробляти системи комунікації.
 • Прогнозувати правові, соціальні та економічні наслідки функціонування організації.
 • Грамотно спілкуватись в усній та письмовій формі державною та іноземною мовами.
 • Адаптувати себе та членів команди до стресової ситуації, знаходити засоби до її нейтралізації.
 • Діяти соціально відповідально та громадсько свідомо на основі етичних міркувань (мотивів), проявляти повагу до різноманітності та міжкультурності.
 • Самомотивація, саморозвиток, гнучке мислення, відкритість до нових знань, самокритичність.
 • Самостійні дослідження індивідуально та/або в групі. Визначати та описувати характеристики організації.

Фахові компетентності спеціальності:

 • Здатність формувати альтернативні стратегічні напрями розвитку соціально-економічних систем, самостійно приймати фінансові та адміністративні рішення та нести відповідальність за їх реалізацію;
 • Здатність будувати комунікаційні мережі для обміну інформацією в організаціях на основі вивчення потреб суспільства;
 • Здатність організовувати ефективну систему корпоративного та публічного управління, впроваджувати технології інвестиційного та соціального менеджменту в процес функціонування соціально-економічних систем;
 • Здатність забезпечувати впровадження системи управління якістю та її складових в організаціях;
 • Здатність використовувати методи наукових досліджень в організаціях та володіти навичками викладання у вищій школі;
 • Здатність управляти організаційними змінами, розробляти бізнес-плани та проекти інноваційного розвитку підприємства, використовувати Інтернет технології в бізнесі та управляти організаційними ризиками; 
 • Здатність знаходити та використовувати з різних джерел інформацію для прийняття рішень, розробляти їх альтернативні варіанти на основі використання інформаційних систем та комп’ютерних технологій.

Навчальний процес забезпечує професорсько-викладацький склад кафедри:

 

snitko drachuk kolosov
Снітко
Єлизавета Олександрівна,
завідувач кафедри,
кандидат технічних наук,
доцент
Драчук
Юрій Захарович
,
доктор економічних наук,
професор
Колосов
Андрій Миколайович,

доктор економічних наук,
професор
     
shylnikova matushkina
Шильнікова
Зоя Миколаївна,
кандидат економічних наук,
доцент
Завгородня

Євгенія Євгеніївна,

старший викладач, кандидат педагогічних наук

Матушкина
Марія Василівна,

асистент
     
 gontsova  dultseva  
 Гонцова
Ірина Миколаївна,

асистент
Дульцева
Ірина Ігорівна,

асистент,
тьютер-координатор ДН
 

 


Наукова діяльність

Наукова діяльність кафедри менеджменту проводиться за таким напрямом:

«Удосконалення методів підготовки фахівців з менеджменту, методів управління організаціями,  підприємствами та регіональним розвитком в умовах модернізації економіки»

За період існування на кафедрі було підготовлено 6 кандидатів наук, 3 доктори наук отримали звання професора.


 

БАЗИ ТА МОЖЛИВОСТІ ПРАКТИКИ

Менеджмент

Види практик: навчальна практика «Вступ до фаху», економічна (виробнича), комплексна практика з фаху (виробнича).

Бази практики: ФОП Макаренко В.О., ТОВ «Інкософт-Телекомунікація», ТОВ «Марківський сирзавод», ТОВ «ФОРЕСТПЛЮС», ПАТ «ПРИВАТБАНК» та інші.

 

Професійна освіта (Економіка)

Види практик: навчальна практика «Вступ до фаху», педагогічна, економічна (виробнича), комплексна практика з фаху.

Бази практики: ФОП Макаренко В.О., ТОВ «Інкософт-Телекомунікація», ТОВ «Марківський сирзавод», ТОВ «ФОРЕСТПЛЮС», ПАТ «ПРИВАТБАНК» та інші.


 

МОЖЛИВОСТІ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ

Навчання в навчально-науковому інституті економiки та бiзнесу на  кафедрi менеджменту відкриває широкі можливості для працевлаштування.

Менеджмент

Фахівці для організаційно-управлінської діяльності у галузі господарської, кадрової, комерційної, інвестиційної роботи в організаціях різних форм власності.

Первинні посади, що може займати бакалавр з менеджменту: помічники керівників підприємств, установ та організацій, керівники виробничих підрозділів в оптовій та роздрібній торгівлі, керівники виробничих підрозділів на транспорті, у складському господарстві та зв’язку, керівники виробничих підрозділів у комерційному обслуговуванні, керівники інших малих підприємств без апарата управління, менеджер з адміністративної діяльності, менеджер з персоналу, організатор діловодства.

Первинні посади, які може займати магістр з менеджменту: генеральний менеджер (управитель); директор (керівник) торгівельної фірми; директор з матеріально-технічного забезпечення (з транспорту); директор з операційної діяльності; менеджер (управитель) із дослідження ринку; керуючий відділенням; менеджер (управитель) з адміністративної діяльності; менеджер (управитель) з організації консультативних послуг; менеджер (управитель) з питань регіонального розвитку; менеджер (управитель) зі зв’язків із громадськістю; менеджер (управитель) із соціальної та корпоративної відповідальності; менеджер (управитель) із комунікаційних технологій.

 

Профеciйна освiта (економiка)

Випускники отримують можливість працевлаштування у двох сферах: педагогічній та економічній, у напрямах, що пов’язані з соціально-виховною діяльністю, навчанням персоналу, підвищенням його кваліфікації, тренінговою роботою; можуть реалізувати свої педагогічні здібності у професійно-технічних навчальних закладах, де надається економічна освіта.

Первинні посади, що може займати бакалавр в галузі економіки, маркетингу та менеджменту: інспектор середніх спеціальних та професійно-технічних навчальних закладів, інструктор методист, експерт з умов праці, економіст, економіст з праці, інженер з нормування, організації праці, економіст з бухгалтерського обліку та аналізу господарської діяльності, економіст з планування, економіст з фінансової роботи, завідувач, начальник економічного бюро, викладач професійно-технічного навчального закладу, вчитель з економічних дисциплін.

Первинні посади, які може займати магістр професійної освіти: менеджери (управителі) підприємства з приготування та постачання готових страв, менеджер (управитель) з маркетингу, персоналу, директор (начальник) навчально-виховного закладу (професійно-технічного училища, професійного училища та ін.), молодший науковий співробітник (економіка), педагог професійного навчання, консультант з ефективності підприємництва, консультант з  маркетингу, логіст.

 

МВА «Бізнес-адміністрування»

Фахівці з бізнес-адміністрування можуть працювати на посадах функціональних менеджерів різних підприємств та їх підрозділів, керівниками малих підприємств без апарату управління в промисловості, керівниками або професіоналами з управління проектами та програмами, професіоналами у сфері державної служби, маркетингу, ефективності господарської діяльності, раціоналізації виробництва, інтелектуальної власності та інноваційної діяльності, а також економічними радниками або консультантами з економічних питань, членами спостережної ради або правління акціонерного товариства, викладачем вищої школи, науковим консультантом з питань управління бізнес-структурами різних ієрархічних рівнів.

24.09.2018

© Луганський національний університет імені Тараса Шевченка, 2007-2019