Луганський національний університет імені Тараса Шевченка

ДОКТОРАНТУРА Й АСПІРАНТУРА

Докторантура та аспірантура, що функціонує в Державному закладі «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка» з 1965 р., є формою підготовки науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації.

Шановні докторанти та аспіранти! У зв’язку із закінченням І півріччя 2016-2017 навчального року просимо подати до 31.01.2017 р. на e-mail: naukalnu@gmail.com, узгоджені з науковими консультантами або керівниками звіти за формами (для аспірантів, для докторантів).

ПЛАНИ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ АСПІРАНТІВ І РОКУ НАВЧАННЯ

ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ КАНДИДАТСЬКИХ ІСПИТІВ

ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ПОСТУПАЮЧИХ В ДОКТОРАНТУРУ ТА АСПІРАНТУРУ

ІНФОРМАЦІЯ З ПІДГОТОВКИ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ СТУПЕНЯ ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ

РЕЄСТРАЦІЯ ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

Державний заклад

«Луганський національний університет імені Тараса Шевченка»

О Г О Л О Ш У Є

прийом до аспірантури на 2016-2017 навчальний рік з підготовки ступеня доктора філософії за очною (денною, вечірньою) або заочною (за рахунок коштів юридичних та фізичних осіб на умовах контракту) формою навчання за спеціальностями:

Аспірантура:

 • 011 Науки про освіту
 • 015 Професійна освіта (за спеціалізаціями)
 • 025 Музичне мистецтво
 • 032 Історія та археологія
 • 035 Філологія
 • 051 Економіка
 • 052 Політологія
 • 054 Соціологія
 • 073 Менеджмент
 • 074 Публічне управління та адміністрування
 • 111 Математика
 • 201 Агрономія
 • 231 Соціальна робота

Підготовка осіб в аспірантурі здійснюється: за рахунок коштів державного бюджету (за державним замовленням), коштів юридичних та фізичних осіб на умовах контракту, зокрема за кошти грантів, які отримав ВНЗ на проведення наукових досліджень, за якими передбачається підготовка здобувачів вищої освіти доктора наук).

До аспірантури на конкурсній основі приймаються особи, які мають повну вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра або спеціаліста.

Вступники до аспірантури подають на ім’я ректора університету  такі документи:

 1. Заяву (зразок);
 2. Особовий листок з обліку кадрів, засвідчений печаткою тієї установи, в якій вступник до аспірантури навчається або працює;
 3. 2 фотокартки 3×4;
 4. Список  опублікованих наукових праць  і винаходів (за наявності) (зразок);  претенденти, які не мають опублікованих наукових праць і винаходів, подають реферати з обраної ними наукової спеціальності;
 5. Медичну довідку про стан  здоров’я за формою № 086/у;
 6. Копію диплома про закінчення вищого навчального закладу із зазначенням одержаної кваліфікації спеціаліста або магістра; (особи, які здобули відповідну освіту за кордоном – копію нострифікованого диплома);
 7. Витяг із засідання кафедри про рекомендацію до аспірантури (для викладачів та співробітників ЛНУ);
 8. Витяг з протоколу засідання ради інституту (факультету) про рекомендацію щодо вступу до аспірантури (тільки для випускників поточного року);
 9. Направлення від організації державної форми власності, для якої за державним замовленням буде здійснюватись підготовка аспіранта;
 10. Копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера (для осіб, які вступають до аспірантури з відривом від виробництва);
 11. Довідка про середню заробітну плату за останні два місяці (серпень, вересень) подається у жовтні аспірантами з відривом від виробництва для нарахування стипендії.
 12. Паспорт, диплом про вищу освіту, подаються вступниками особисто.

Трудова книжка із записом про звільнення з останнього місця роботи у разі вступу до аспірантури на очну форму навчання.

Заяви про прийом до аспірантури з усіма зазначеними вище документами приймаються з 11 липня по 18 липня 2016 за адресою 92703 Луганська обл., м. Старобільск, пл. Гоголя, 1;тел.: 097-783-8344, 095-220-3824, 066-744-0802.

Вступні іспити в аспірантуру проводяться з 01 по 10 вересня 2016 р., термін зарахування до 15 вересня 2016 р., початок навчання в аспірантурі з 1 жовтня 2016 р.

Кандидатські іспити (для осіб, які зараховані до 2016 року) проводяться в межах сесії два рази на рік:                                                                                                              

 • Осіння сесія – з 10 жовтня по 30 жовтня (документи приймаються з 1 вересня по 20 вересня)
 • Весняна сесія з 10 травня по 31 травня (документи приймаються з 15 березня по 15 квітня).

Документи, що подаються для складання кандидатських іспитів:

 • заява на ім’я ректора;
 • копія документу про вищу освіту;
 • витяг з протоколу засідання кафедри про затвердження теми наукового дослідження (для складання іноземної мови);
 • реферати з філософії, іноземної мови;
 • додаткову програму для складання іспиту зі спеціальності.
© Луганський національний університет імені Тараса Шевченка, 2007-2017