Луганський національний університет імені Тараса Шевченка

Кафедра економічної теорії, маркетингу та підприємництва

 

Загальна інформація

Адреса: 92703, Луганська обл., м. Старобільськ, пл. Гоголя, 1, ауд. 207

Телефон:  +380506200798

Е-mаіl: vena.lnu@gmail.com


 

Кафедру створено 01.03.2015 р. на базі кафедри економічної теорії та прикладної статистики і кафедри маркетингу.

Головна мета створення кафедри та її завдання: високопрофесійне викладання фундаментальних економічних і прикладних дисциплін з підприємництва на підґрунті адаптації кращих освітніх доробок у навчальний процес й узагальнення світового і вітчизняного досвіду господарювання, що має забезпечити підготовку затребуваних, мобільних і конкурентоспроможних фахівців на регіональному, загальнодержавному та міжнародному ринках.

Місія кафедри: підготовка гармонійно розвинених фахівців в області маркетингу та економіки, які б органічно поєднували фундаментальну економічну освіту й практичні навички цивілізованого підприємництва, були б затребуваними, мобільними і конкурентоспроможними спеціалістами, мали гідну оплату своєї праці на регіональному, загальнодержавному та міжнародному ринках.

Політика розвитку кафедри полягає у визнанні високоякісної сучасної освіти студентів головною метою й основою навчального процесу.


 

Навчальна діяльність

Кафедра є випускаючою з напрямів підготовки „Маркетинг” та „Економіка”. Вона здійснює підготовку професіоналів за такими ступенями:

бакалавр:
 • Маркетинг;
 • Економіка.
магістр:
 • Маркетинг;
 • Економіка.

Студентам викладаються наступні навчальні дисципліни:

 • «Економетрика»,
 • «Економічна статистика»,
 • «Зовнішньоекономічна діяльність підприємств»,
 • «Історія економіки та економічних навчань»,
 • «Логістика»,
 • «Макроекономіка»,
 • «Маркетинг»,
 • «Маркетинг промислового підприємства»,
 • «Маркетинг рекламної діяльності»,
 • «Маркетингова політика розподілу»,
 • «Маркетингове ціноутворення»,
 • «Маркетинговий менеджмент»,
 • «Маркетингові дослідження»,
 • «Маркетингові комунікації»,
 • «Економіка галузевих комплексів»,
 • «Методологія та організація статистичних проектів»
 • «Міжнародна економіка»,
 • «Мікроекономіка»,
 • «Поведінка споживачів»,
 • «Політична економія»,
 • « Ринок послуг та основи підприємництва»
 • «Статистика підприємств»,
 • «Статистика промисловості»,
 • «Статистика»,
 • «Сучасні економічні системи»,
 • «Сучасні маркетингові технології» і т. д.

Студенти отримують ґрунтовну підготовку у галузі економіки. За перші три роки навчання студенти набувають фундаментальних знань по всіх базових економічних дисциплінах – політична економія, мікроекономіка, макроекономіка, історія економіки і економічних учень, економічна теорія, що формує методологічну основу для подальшого оволодіння ними професійними знаннями і навичками.

З метою інтеграції навчального процесу та виробництва й сприяння у працевлаштуванні випускників кафедра заключила Договори про співробітництво з Державним банком „Приват” та агрохолдингом „Агротон”, іншими провідними бізнес-структурами регіону та України.

Випускники даних спеціальностей, отримавши ґрунтовну економічну освіту, мають широкі можливості працевлаштування й достойної оплати праці в усіх галузях господарства, на підприємствах різних форм власності, державних органах законодавчої та виконавчої влади, правоохоронних органах, некомерційних структурах та громадських організаціях.

Професійна підготовка за фахом „Економіка” та „Маркетинг” дає можливість працевлаштування на управлінські посади у всіх галузях виробництва, сфери послуг (торгівля, транспорт, банківська та страхова діяльність, сфера соціального обслуговування), правоохоронних органах, установах державного управління та місцевого самоврядування.

Диплом освітнього-кваліфікаційного рівня „магістр” за спеціальностями „Економіка” та „Маркетинг” дає право випускникам на викладання економічних дисциплін в університетах, коледжах і ліцеях.

Навчальний процес забезпечує професорсько-викладацький склад кафедри: 

Чеботарьов
Вячеслав Анатолійович,
завідувач кафедри,
доктор економічних наук, професор
Чеботарьова
Наталія Миколаївна,
кандидат економічних наук,
доцент
Штапаук 
Галина Павлівна,
кандидат економічних наук,
доцент
     
 
Федько
Яна Вікторівна,
кандидат економічних наук,
старший викладач
 Цеханович
Віктор Борисович,
асистент
 Савченко
Ольга Іванівна,
старший викладач
     

 

Наукова діяльність

Значна увага на кафедрі приділяється науковій діяльності співробітників. Пріоритетними напрямами науково-дослідної роботи кафедри є дослідження проблем управління розвитком старопромислових регіонів України в умовах виходу з трансформаційної кризи, дослідження інвестиційного процесу і розробки рекомендацій щодо формування умов інвестиційних перетворень соціально-економічної сфери в Донецькому економічному районі.

Викладачі кафедри беруть активну участь у всеукраїнських і міжнародних конференціях.

На базі кафедри створено філію Інституту економіки промисловості Національної академії наук України, Науково-дослідний центр Польща – Україна (спільно з кафедрою менеджменту Лодзінського університету – Республіка Польща), Комунікаційно-консультаційний центр «MecyCorps – ЛНУ» (спільно з міжнародною благодійною організацією MecyCorps).

В рамках співпраці філії ІЕП НАН України з кафедрою з вересня 2004 р. видається журнал „Економічний вісник Донбасу”. Він віднесений до переліку наукових спеціалізованих видань, в яких можуть публікуватися результати наукових досліджень здобувачів наукового ступеня доктора і кандидата наук.

 

Науково-дослідна робота зі студентами

Кафедра проводить науково-дослідну роботу зі студентами відповідно до плану НДРС кафедри. Студенти кафедри залучаються до науково-дослідної роботи, особливо, під час підготовки і проведення Університетських Днів науки, підготовки для участі у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт. Студенти і магістранти приймають активну участь в науково-практичних конференціях молодих учених.


 

Міжнародні зв’язки

З метою впровадження новітніх технологій в навчальний процес кафедра налагодила освітні і наукові зв’язки з різними навчальними закладами, організаціями і науковими установами України і зарубіжжя. Кафедра співпрацює зі Свіштовською господарською академією ім. Д.А. Ценова (Болгарія), з Бєлгородським державним університетом (РФ), з Лодзінським університетом (Республіка Польща).

Викладачі та студенти кафедри – учасники найавторитетніших міжнародних Програм Visiting Profesor, ERASMUS MUNDUS, ERASMUS та стажування за кордоном (Польща, Німеччина, Туреччина). 

30.09.2018

© Луганський національний університет імені Тараса Шевченка, 2007-2019