Луганський національний університет імені Тараса Шевченка

Кафедра економічної теорії, маркетингу та підприємництва

Загальна інформація

Адреса: 92703, Луганська обл., м. Старобільськ, пл. Гоголя, 1, ауд. 207

Телефон:  +380506200798

Е-mаіl: vena.lnu@gmail.com.

Кафедру створено 01.03.2015 р. на базі кафедри економічної теорії та прикладної статистики і кафедри маркетингу.

Головна мета створення кафедри та її завдання: високопрофесійне викладання фундаментальних економічних і прикладних дисциплін з підприємництва на підгрунті адаптації кращих освітніх доробок у навчальний процес й узагальнення світового і вітчизняного досвіду господарювання, що має забезпечити підготовку затребуваних, мобільних і конкурентоспроможних фахівців на регіональному, загальнодержавному та міжнародному ринках.

Місія кафедри: підготовка гармонійно розвинених спеціалістів у галузі маркетингу та прикладної статистики, які б органічно поєднували фундаментальну економічну освіту й практичні навички цивілізованого підприємництва та були б затребуваними, мобільними і конкурентосроможними фахівцями, мали б гідну оплату своєї праці.


Навчальна діяльність

Кафедра є випускаючою з напрямів підготовки „Маркетинг” та „Прикладна статистика”. Вона здійснює підготовку професіоналів за освітньо-кваліфікаційними рівнями:

ОКР бакалавра
 • Маркетинг;
 • Прикладна статистика.
ОКР спеціаліста
 • Маркетинг.
ОКР магістра
 • Маркетинг;
 • Прикладна статистика.

Студентам викладаються наступні навчальні дисципліни:

 • „Економетрія”,
 • „Економічна статистика”,
 • „Економічна теорія”,
 • „Електронна комерція”
 • „Зовнішньоекономічна діяльність підприємництва”,
 • „Історія економіки і економічних учень”,
 • „Логістика”,
 • „Логістичний менеджмент”
 • „Макроекономіка”,
 • „Маркетинг”,
 • „Маркетинг промислового підприємства”,
 • „Маркетинг рекламної діяльності”,
 • „Маркетингова політика розподілу”,
 • „Маркетингове ціноутворення”,
 • „Маркетинговий менеджмент”
 • „Маркетингові дослідження”,
 • „Маркетингові комунікації”,
 • „Методика викладання економічних дисциплін”,
 • „Методологія і організація статистичних проектів”,
 • „Міжнародна економіка”,
 • „Мікроекономіка”,
 • „Організація і методологія міжнародної економічної статистики”,
 • „Основи ринкової економіки”,
 • „Поведінка споживачів”,
 • „Політична економія”,
 • „Ринок послуг та основи підприємництва”,
 • „Статистика підприємств”,
 • „Статистика промисловості”,
 • „Статистика якості”,
 • „Статистика”,
 • „Сучасні економічні системи”,
 • „Сучасні маркетингові технології”,
 • „Управління якістю” тощо

 

Студенти отримують ґрунтовну підготовку у галузі економіки. За перші три роки навчання студенти набувають фундаментальних знань по всіх базових економічних дисциплінах – політична економія, мікроекономіка, макроекономіка, історія економіки і економічних учень, економічна теорія, що формує методологічну основу для подальшого оволодіння ними професійними знаннями і навичками.

Кафедра також забезпечує викладання в межах своєї компетенції спеціальних економічних дисциплін: методика викладання економічних дисциплін, міжнародна економіка, маркетингові комунікації, статистика промисловості, організація і методологія міжнародної економічної статистики, методологія і організація статистичних проектів тощо.

Навчальний процес забезпечує професорсько-викладацький склад кафедри:

Чеботарьов
В’ячеслав Анатолійович,
завідувач кафедри,
доктор економічних наук, доцент
Сорочан
Дмитро Володимирович,
кандидат економічних наук,
доцент
Чеботарьова
Наталія Миколаївна,
кандидат економічних наук,
доцент
   
Штапаук
Галина Павлівна,
кандидат економічних наук,
доцент
Федько
Яна Вікторівна,
кандидат економічних наук,
асистент
Жучок
Тетяна Миколаївна,
асистент
 
Гончаренко
Ольга Юріївна,
асистент

 


Наукова діяльність

Значна увага на кафедрі приділяється науковій діяльності співробітників. Пріоритетними напрямами науково-дослідної роботи кафедри є дослідження проблем управління розвитком старопромислових регіонів України в умовах виходу з трансформаційної кризи, дослідження інвестиційного процесу і розробки рекомендацій щодо формування умов інвестиційних перетворень соціально-економічної сфери в старопромисловому економічному регіоні.

Викладачі кафедри беруть активну участь у всеукраїнських і міжнародних конференціях.

На базі кафедри функціонує Філія Інституту економіки промисловості (ІЕП) НАН України, яка є однією з прогресивних форм інтеграції ЛНУ імені Тараса Шевченка з науковими установами, що дає змогу ефективно і якісно використовувати науковий і практичний потенціал.

В рамках співпраці філії ІЕП НАН України з кафедрою з вересня 2004 р. видається журнал „Економічний вісник Донбасу”. Він віднесений до переліку наукових спеціалізованих видань, в яких можуть публікуватися результати наукових досліджень здобувачів наукового ступеня доктора і кандидата наук.

Науково-дослідна робота зі студентами

Кафедра проводить науково-дослідну роботу зі студентами відповідно до плану НДРС кафедри. Студенти економічного напряму підготовки заохочуються до науково-дослідної роботи, особливо, під час підготовки і проведення Університетських Днів науки, підготовки наукових праць для участі в університетському конкурсі наукових робіт студентів. Студенти і магістранти приймають активну участь в науково-практичних конференціях молодих учених.

Студенти займаються дослідницькою роботою під керівництвом провідних викладачів кафедри. Результати наукової роботи зі студентами знаходять відображення в наукових статтях.


Міжнародні зв’язки

З метою впровадження новітніх технологій в навчальний процес кафедра налагодила освітні і наукові зв’язки з різними навчальними закладами, організаціями і науковими установами України і зарубіжжя. Кафедра співпрацює зі Свіштовською господарською академією ім. Д.А. Ценова (Болгарія), з Бєлгородським державним університетом (РФ), з Лодзінським університетом (Республіка Польща).

18.03.2016

© Луганський національний університет імені Тараса Шевченка, 2007-2017