Луганський національний університет імені Тараса Шевченка

Кафедра психології

Загальна інформація

Адреса: 92703, м. Старобільськ, площа Гоголя 1;

Телефон: 050 057 94 13

Е-mаіl: lnu.ipp.psy@gmail.com 


Кафедра психології розпочала самостійне існування з вересня 1978 р. Викладачі працювали на всіх факультетах, знайомили студентів з основами загальної, вікової, педагогічної, соціальної психології та психології спорту.

Головна мета створення кафедри та її завдання: якісна психолого-педагогічна підготовка майбутніх фахівців; забезпечення ґрунтовної теоретичної та практичної підготовки майбутніх психологів; забезпечення навчальних дисциплін психолого-педагогічного циклу на всіх факультетах Університету; проведення навчальної, методичної, виховної, наукової та організаційної роботи відповідно до програм підготовки фахівців в Університеті та профілю кафедри.

Місія кафедри: сприяння розвитку свідомості та психологічної культури   громадян України за рахунок підготовка кваліфікованих,  сучасних фахівців у галузі  психології які б органічно поєднували в собі високий рівень теоретичної та практичної підготовки, готовність до саморозвитку, творчої реалізації та духовність.


Освітня діяльність

Кафедра є випусковою з напрямів підготовки й спеціальностей  «Психологія» та «Практична психологія». Вона здійснює підготовку кваліфікованих фахівців за освітніми ступенями (освітньо-кваліфікаційними рівнями) «бакалавр», «спеціаліст», «магістр»:

 • «Психологія» (денна та заочна форми навчання).
 • «Практична психологія» (денна форма навчання).

Студентам викладаються дисципліни:

 • Загальна психологія;
 • Вікова психологія;
 • Психологія сімейних відносин;
 • Геронтопсихологія;
 • Диференційна психологія;
 • Глибинна психологія;
 • Психологія сексуальності;
 • Психологія вищої школи;
 • Експериментальна психологія;
 • Зоопсихологія;
 • Історія психології;
 • Клінічна психологія;
 • Методика проведення психологічної експертизи в різних галузях психології;
 • Політична психологія;
 • Психологія управління;
 • Основи психологічного консультування та психотерапії;
 • Основи психологічної корекції;
 • Дитяча психологія;
 • Психологія дитячо-батьківських стосунків;
 • Педагогічна психологія;
 • Психогенетика;
 • Психодіагностика;
 • Психологічна служба в системі освіти;
 • Психологічний захист особистості;
 • Психологія девіантної поведінки;
 • Психологія спілкування;
 • Психологія творчої діяльності;
 • Психологія травмуючих ситуацій;
 • Психотерапевтичні методи у консультування;
 • Психофізіологія;
 • Сімейне консультування;
 • Соціальна психологія;
 • Соціально-психологічний тренінг;
 • Методика викладання психології;
 • Психологія емоцій;
 • Теорії особистості;
 • Юридична психологія.

Навчальний процес, спрямований на підготовку сучасних фахівців в галузі психології, які б мали фундаментальну теоретичну підготовку та широкий спектр практичних навичок, необхідних для вирішення професійних завдань.

Структура навчання та зміст навчальних дисциплін дають можливість  студентам сформувати глибоке наукове розуміння психіки людини, закономірностей її функціонування та розвитку. Зміст теоретичних та практичних курсів сформований з урахуванням сучасних наукових та практичних тенденцій та надає можливість сформувати у студентів гнучке психологічне мислення, яке спирається на знання фундаментальних теорій та новітніх наукових поглядів.

Бази практики:

в якості баз практик кафедра використовує школи, ліцеї, дитячі садочки, соціально-психологічні центри, консультативні центри, центри надання екстреної психологічної допомоги.

Можливості працевлаштування випускників:

Психолог системи освіти, соціальних служб, служб допомоги молоді, експерт, соціальний менеджер в органах державного управління (в тому числі Збройні сили, СБУ, МВС, політичні партії) та місцевого самоврядування.

Навчальний процес забезпечує професорсько-викладацький склад кафедри:

 • Пашко Тетяна Анатоліївна – завідувач кафедри, кандидат психологічних наук, доцент;
 • Репкіна Наталія Володимирівна – кандидат психологічних наук, доцент;
 • Макаров Володимир Іванович – кандидат педагогічних наук, доцент;
 • Мазаненко Оксана Михайлівна – кандидат психологічних наук, доцент;
 • Терновець Олеся Миколаївна – кандидат педагогічних наук;
 • Акименко Ольга Олексіївна – старший викладач;
 • Чумак Ольга Олександрівна – асистент;
 • Гличенко Олена Олександрівна – асистент;
 • Звонок Дмитро Олександрович – асистент;
 • Звонок Ольга Сергіївна – асистент;
 • Федотова Тетяна Володимирівна – асистент;
 • Шевякова Інесса Петрівна – асистент;
 • Михайлюк Юлія Сергіївна – асистент;
 • Шальнєв Олексій Ігорович – лаборант.

Наукова діяльність

Наукові інтереси кафедри мають свою історію. Їх основа була закладена кафедрою під керівництвом першого голови професора Г. А. Амінева. Перші наукові дослідження кафедри проводилися в області психофізіології.

Науково-дослідна робота є основним пріоритетом діяльності кафедри. Кафедра працює над розробкою наукової теми «Становлення суб’єкту життєвого шляху в сучасному соціально-психологічному просторі» навколо якої зосереджені наукові інтереси усіх викладачів кафедри.

Кафедра співпрацює з Інститутом психології імені Г. С. Костюка, Національним педагогічним університетом імені М. П. Драгоманова, Інститутом політичної та соціальної психології м. Київ. На базі кафедри регулярно проходить засідання східного осередку Політичних психологів України, яку очолює професор В.М. Чернобровкін. Кафедра також співпрацює з Харківським педагогічним університетом ім. Г. С. Сковороди, Національним універститетом «Києво-могілянська академія» та ДНУ ім. О. Гончара. Результатами співпраці з зазначеними науковими закладами стали наукові публікації викладачів та організація конференцій.

Наразі кафедра психології продовжує дослідження в межах наукової теми «Становлення суб’єкту життєвого шляху в сучасному соціально-психологічному просторі» номер державної реєстрації 0110U000388. В контексті розробки зазначеної теми викладачами кафедри здійснювались актуальні дослідження в різних галузях теоретичної та прикладної психології.

Теоретичні дослідження :

 • уточнено поняття розвиваючого навчання (Репкіна Н. В.);
 • розширено уявлення про психологічні особливості моделювання процесу прийняття педагогічного рішення (Чернобровкін В. М.);
 • виділені основні фактори мислення, які впливають на якість смислоутворення особистісних цінностей у період ранньої дорослості (Чумак О.О.);
 • доповнено уявлення про особливості сприйняття власного тіла у жінок юнацького віку (Донець О. І.);
 • розширено уявлення про особливості самосприйняття жінок після розлучення (Донець О. І.)
 • доповнено уявлення про діалогічні уміння психолога як складової професійної психологів-практиків (Гліченко О.);
 • доповнено уявлення про психологічні особливості жінок – жертв насилля (Мазаненко О. М).
 • розширено уявлення про вплив перенесеного досвіду психологічного насилля на формування порушеної психологічної межі особистості (Чернобровкіна В. А.);
 • уточнено поняття конкуренція та конкурентність особистості та визначено індивідуально-психологічні детермінанти конкурентності  (Пашко Т. А.).
 • доповнено уявлення про соціально-психологічні чинники деструктивних особистісних проявів в системі політичного мислення (Донець О. І.)
 • розширено уявлення про вплив рівня задоволеності актуальних потреб як фактору психологічної адаптації до стресу студентів-психологів у період сесії (Донець О. І., Анпілова Д. В.).
 • розширено уявлення про само ефективність як компонент структури адаптивності студентів (Анпілова Д. В.).

19.09.2016

© Луганський національний університет імені Тараса Шевченка, 2007-2018