Луганський національний університет імені Тараса Шевченка

Кафедра педагогіки

Загальна інформація

Адреса: 92703, Луганська область, м. Старобільськ, пл. Гоголя, 1;  ауд. 112

Телефон: 050 626 12 95

Е-mаіl: pedagogika.lnu@gmail.com


 

Кафедру створено у 1923 р. на базі Донецького інституту народної освіти в Луганську.

Головна мета створення кафедри та її завдання: озброєння студентів знаннями з теоретичних основ сучасної педагогічної науки, формування практичних та творчих умінь, які необхідні для ефективної організації педагогічного процесу в умовах сучасного інформаційного середовища; розвиток навичок глобального, критичного й творчого мислення, уміння швидко адаптуватися до змін у світі інформаційних і комунікаційних технологій; залучення  студентів до науково-дослідної роботи й керівництво їх науковими проектами.

Робота професорсько-викладацького складу над проблемами сучасної педагогічної науки в межах науково-дослідних тем кафедри:  „Якість вищої освіти : теорія, моніторинг, освітні технології“.

Місія кафедри: формування нової ґенерації вчителів шкіл і викладачів вищих навчальних закладів на основі оволодіння сучасними знаннями педагогічної науки, використання активних методів і прийомів викладання дисциплін. Формування навичок не тільки викладача, вихователя, дослідника, а й менеджера, коуча, керівника інноваційними проектами тощо, розвиток здібностей до інноваційної діяльності, оволодіння інформаційними технологіями, ефективними способами комунікації (спілкування з колективом і різними категоріями тих, хто навчається).

kaf_ped_01


 

Освітня діяльність

Кафедра є випускаючою за галуззю знань 01 Освіта/Педагогіка 011 Освітні, педагогічні науки (Освітньо-професійна програма „Педагогіка вищої школи“) та забезпечує викладання педагогічних дисциплін майже на всіх спеціальностях університету.

Студентам викладаються такі дисципліни:

 • Загальна педагогіка;
 • Історія педагогіки;
 • Основи педагогічної майстерності;
 • Пропедевтика та інформаційні технології;
 • Методика виховної роботи;
 • Педагогіка вищої школи;
 • Дидактичні основи професійної освіти;
 • МПН: Дидактичне проектування;
 • Сучасні технології навчання;
 • Трендспоттінг та професійне майбутнє фахівця;
 • Спецкурс з психолого-педагогічних дисциплін;
 • МПН: Основи технології навчання;
 • Комунікативні процеси в педагогічній діяльності;
 • Актуальні питання педагогіки;
 • Теорія та практика освітнього процесу у вищій школі;
 • Моделювання діяльності фахівця;
 • Методологія та методи науково-педагогічного дослідження;
 • Сучасні освітні системи;
 • Новітні технології організації навчально-виховного процесу у вищій школі;
 • Педагогічний менеджмент у діяльності викладача ВНЗ;
 • Педагогічна майстерність викладача вищої школи;
 • Інформаційно-педагогічна евристика;
 • Технології роботи з джерельною базою педагогічного дослідження.

kaf_ped_02

Бази практики: вищі навчальні заклади різних рівнів акредитації та форм власності, науково-педагогічні установи, заклади підвищення кваліфікації та післядипломної освіти

Можливості працевлаштування випускників: сферою працевлаштування випускників магістратури 011 Освітні, педагогічні науки (ОПП Педагогіка вищої школи) є установи та заклади, підпорядковані Міністерству освіти і науки України: вищі навчальні заклади різних рівнів акредитації та форм власності, науково-педагогічні установи, заклади підвищення кваліфікації та післядипломної освіти.

Навчальний процес забезпечує професорсько-викладацький склад кафедри:

 • Савченко Сергій Вікторович − ректор ЛНУ імені Тараса Шевченка, доктор педагогічних наук, професор
 • Швирка Вікторія Миколаївна − завідувач кафедри, кандидат педагогічних наук, доцент
 • Бутенко Людмила Леонідівна − кандидат педагогічних наук, доцент
 • Котєнєва Ірина Сергіївна − кандидат педагогічних наук, доцент
 • Ігнатович Ольга Геннадіївна − кандидат педагогічних наук, доцент
 • Павленко Ірина Григорівна − кандидат педагогічних наук, доцент
 • Сєвастʼянова Олена Анатоліївна − кандидат педагогічних наук, доцент
 • Курліщук Інна Іванівна  кандидат педагогічних наук, доцент
 • Алексєєва Оксана Радиславівна  кандидат педагогічних наук, доцент
 • Карпенко Іван Михайлович  кандидат педагогічних наук, доцент
 • Шама Ірина Петрівна − асистент
 • Назмієв Антон Олександрович − лаборант

 

Наукова діяльність

З 2016 року кафедра розпочала роботу над новою науково-дослідною темою: „Якість вищої освіти: теорія, моніторинг, освітні технології“.

Наукова розробка комплексу питань, пов’язаних із змістом понять „якість освіти”, „якість навчального процесу”, „освітні технології”, „технології навчання”, „технології виховання”, слугувала підґрунтям для подальшого вдосконалення науково-методичного забезпечення організації роботи за дисциплінами  кафедри.

Згідно із темою наукового дослідження кафедри, загальною спрямованістю наукових досліджень в університеті, зокрема діяльності науково-дослідного центру „Управління якістю освіти” НАПН України, особливу увагу приділено дослідженню теоретико-методичних засад забезпечення якості вищої освіти, використанню освітніх технологій різного рівня для забезпечення якості навчальної та виховної роботи із студентами в освітньому просторі сучасного університету. Також вагу було приділено вдосконаленню форм та методів самостійної роботи студентів, магістрантів, аспірантів в умовах аудиторної та позааудиторної роботи.

Інфраструктура досліджень у межах комплексної теми наукової роботи кафедри педагогіки включає наукову дослідницьку діяльність викладачів, керівництво дисертаційними роботами, магістерськими та студентськими науковими роботами.

Науково-дослідна та творча робота зі студентами є обов’язковою складовою частиною процесу науково-методичної й професійної підготовки майбутнього вчителя, яка націлена на вдосконалення теоретичної та практичної підготовки майбутнього фахівця, уміння працювати з літературою, досліджувати, аналізувати, систематизувати, узагальнювати педагогічний та науковий досвід, проводити науково-педагогічні дослідження під керівництвом викладача. Науково-дослідна робота дає можливість студентам : систематизувати здобуті теоретичні знання з відповідних педагогічних дисциплін, перевірити їх якість, удосконалювати навички наукового й креативного мислення, розвивати пізнавальну активність, аналізувати та порівнювати різні підходи щодо розв’язання певної педагогічної проблеми.

Студенти й магістранти кафедри педагогіки беруть активну участь у всіх наукових заходах кафедри, залучаються до організації та проведення  Днів науки, публікуються в наукових виданнях для молодих учених, беруть участь у конференціях різного рівня.

18.09.2017

© Луганський національний університет імені Тараса Шевченка, 2007-2018