Луганський національний університет імені Тараса Шевченка

Кафедра дошкільної та початкової освіти

Загальна інформація

Адреса: м. Старобільськ, пл. Гоголя 1, корпус 1, 1 поверх.

Телефон: 099-778-65-23 (спитати кафедру дошкільної та початкової освіти)

Emailmail@luguniv.edu.ua (*з позначкою – для кафедри дошкільної та початкової освіти)


 

Кафедра дошкільної та початкової освіти є структурним підрозділом Інституту педагогіки і психології ДЗ „Луганський національний університет імені Тараса Шевченка”, була створена у 1975 році. Керує кафедрою – кандидат педагогічних наук, доцент Черв’якова Наталія Іванівна.

Головна мета створення кафедри та її завдання

Робота кафедри зорієнтована на формування відповідних до суспільного замовлення особистісних здібностей та професійних якостей майбутніх педагогів, що й зумовлює новий зміст та характер освіти.

Місія кафедри: підготовка кваліфікованих, гармонійно розвинених фахівців у галузі дошкільної та початкової освіти, які б органічно поєднували фундаментальну педагогічну освіту та практичні навички вихователя та вчителя початкової школи; формування духовного світу майбутніх фахівців; удосконалення змісту підготовки фахівців дошкільного та початкового профілю задля їхуспішної подальшої творчої реалізації.


Освітня діяльність

Кафедра є випусковою з напрямів підготовки й спеціальностей «Дошкільна освіта», «Початкова освіта». Вона здійснює підготовку кваліфікованих фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнями «бакалавр», «спеціаліст», «магістр».

За ОКР «бакалавр»:

 • Дошкільна освіта (Корекційна освіта (логопедія));
 • Початкова освіта
 • Початкова освіта (Українська мова та література)

За ОКР «спеціаліст»:

 • Дошкільна освіта (Корекційна освіта (логопедія));
 • «Початкова освіта» («Іноземна мова» (англійська)).

За ОКР «магістр»:

 • Дошкільна освіта
 • Початкова освіта

Згідно оновлених навчальних планів студентам викладаються дисципліни:

 • Загальна педагогіка
 • Історія педагогіки
 • Основи педагогічної майстерності
 • Вступ до фаху
 • Дошкільна педагогіка
 • Дидактика дошкільної освіти
 • Дидактика початкової школи
 • Основи науково-педагогічних досліджень
 • Теорія і методика художньо-естетичного розвитку школяра
 • Ознайомлення дітей з суспільним довкіллям
 • Основи природознавства з методикою викладання
 • Теорія і методика математичної освіти і економічного виховання
 • Теорія і методика фізичного виховання та валеологічної освіти
 • Менеджмент в системі дошкільної освіти
 • Усвідомлене батьківство
 • Теорія і методика розв’язання професійно-педагогічних задач
 • Методика роботи ДОЗ з сім’єю
 • Колективна творчість дітей
 • Керівництво ігровою діяльністю
 • Методика викладання ОГ „Мистецтво”
 • Методика викладання ОГ „Математика”
 • Методика викладання ОГ „Основи здоров’я та фізична культура”
 • Методика викладання ОГ „Суспільствознавство”
 • Методика викладання ОГ „Природознавство”
 • Методика викладання математики
 • Організація та управління освітніми системами України
 • Дитяча філософія
 • Інтегровані курси в початковій школі
 • Технології виховного процесу
 • Менеджмент освіти
 • Організація та керівництво початковою школою (або дошкільною освітою)
 • Менеджмент в системі дошкільної освіти
 • Методика та технології початкової освіти
 • Управління педагогічними системами

Бази практик:

 • «Початкова освіта: Старобільська загальноосвітня школа І ст. № 2, Старобільська загальноосвітня школа І ст. № 4, Старобільська гімназія, Старобільська спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ ст. №3, Підгорівська загальноосвітня щкола І-ІІІ ст., Старобільської районної ради.
 • «Дошкільна освіта»: Старобільський КДНЗ №30 «Ладусі», Старобільський ДНЗ №5 «Незабудка», Старобільський ДНЗ №11 «Сонячний», Старобільський ДНЗ №2 «Орлятко», Старобільський ДЗН №4 «Теремок»

Можливості працевлаштування випускників:

 • дошкільні навчальні заклади різних типів;
 • центри розвитку дитини;
 • дитячі будинки;
 • загальноосвітні школи (початкова ланка освіти);
 • школи-інтернати;
 • логопедичні кабінети
 • сімейні гувернери тощо.

Навчальний процес забезпечує професорсько-викладацький склад кафедри:

 • Черв’якова Наталія Іванівна – завідувач кафедри, кандидат педагогічних наук, доцент.
 • Гавриш Наталія Василівна – доктор педагогічних наук, професор
 • Докучаєва Вікторія Вікторівна – доктор педагогічних наук, професор
 • Ліннік Олена Олегівна – доктор педагогічних наук, доцент
 • Бадер Світлана Олександрівна – кандидат педагогічних наук, доцент
 • Бєзбородих Світлана Миколаївна – кандидат педагогічних наук, старший викладач
 • Варяниця Людмила Олександрівна – кандидат педагогічних наук, доцент
 • Коваленко Тамара Василівна – кандидат педагогічних наук, доцент
 • Єпіхіна Марина Анатоліївна – старший викладач
 • Зажарська Ганна Петрівна асистент
 • Кравчишина Олена Олександрівна асистент
 • Гречишкіна Ірина Анатоліївна асистент
 • Сіненко Ксенія Олегівна – лаборант

Наукова діяльність

На кафедрі значна увага приділяється науковій діяльності співробітників.Комплексними темами кафедри дошкільної та початкової освіти є «Система підготовки професійно компетентних фахівців з дошкільної та початкової освіти»,  (державний реєстраційний номер 0104 U 005504). Діє аспірантура та докторантура зі спеціальностей: 13.00.01 – загальна педагогіка і історія педагогіки; 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти; 13.00.06 – теорія і методика управління освітою; 13.00.07 – теорія і методика виховання. Протягом останніх років було захищено кандидатські дисертації: Бадер С. О. «Педагогічна підтримка соціалізації дітей-сиріт дошкільного віку в умовах дитячого будинку», Бєзбородих С. М.«Формування конкурентоспроможності майбутніх педагогів у процесі професійної підготовки», Стаєнна О. О. «Виховання громадянських якостей у дітей старшого дошкільного віку на традиціях рідного краю», Кіндрат І. Р. «Управління освітнім процесом у дошкільному навчальному закладі на засадах інтеграції», Олексєєнко О. Г. «Педагогічна спадщина Х.Д.Алчевської в оцінці вітчизняних науковців», Грицькова Н. В.Формування соціально-професійної мобільності майбутніх учителів в освітньому просторі вищого навчального закладу, Бобраков С. В. «Практико-орієнтований підхід професійної підготовки майбутніх учителів у Німеччині» та ін..

Викладачі кафедри публікують наукові статті у періодичних фахових видання України та за кордоном, беруть участь у Міжнародних та Всеукраїнських наукових та науково-практичних конференціях, семінарах, круглих столах тощо, виконують функції наукових керівників аспірантів, студентів, що задіяні у конкурсах студентських наукових робіт, олімпіадах, студентських конференціях.

Серед напрямків досліджень аспірантів та докторантів кафедри дошкільної та початкової освіти такі: «Соціалізація дітей дошкільного віку», «Виховання дошкільників в умовах сучасного медіапростору», «Конкурентоспроможність майбутнього педагога-професіонала» тощо.

Щорічно на Днях науки ЛНУ імені Тараса Шевченка кафедра дошкільної та початкової освіти здійснює керування секціями «Дошкільна освіта», «Початкова освіта», заохочуючи до наукової роботи студентів університету. Колектив кафедриготує до виходу збірник наукових статей з актуальних питань дошкільної та початкової освіти.

Випускова кафедра активно здійснює роботу з підвищення кваліфікації викладачів також шляхом стажування, обміну досвідом роботи, організації і проведення науково-практичних конференцій, семінарів.

Ведеться цілеспрямована робота з підвищення якості кадрового складу випускової кафедри.

З метою удосконалення підготовки заявлених фахівців на базі випускової кафедр проводяться науково-практичні конференції, семінари за участю провідних спеціалістів України.

kaf_dos_poc_osv_02


Науково-дослідна та творча робота зі студентами

Студенти напрямів підготовки та спеціальностей «Початкова освіта», «Дошкільна освіта» регулярно заохочуються до науково-дослідної роботи, особливо, під час підготовки і проведення Університетських Днів науки, підготовки наукових праць для участі в університетському конкурсі наукових робіт студентів. Студенти і магістранти приймають активну участь в конференціях, методологічних семінарах, форумах, майстер-класах, вебінарах тощо.

Творча робота зі студентами спрямовується на їхню підготовку та участь у різноманітних творчих заходах, Всеукраїнських студентських олімпіадах та ін.


Міжнародна співпраця та програми міжнародних обмінів

Кафедра дошкільної та початкової освіти здійснює наукові зв’язки з провідними науковими центрами та вищими навчальними закладами України: НДІ педагогіки НАПН України (Н. Гавриш), лабораторією початкового навчання (Н. Черв’якова); Інститутом педагогіки та освіти дорослих НАПН України (В.Докучаєва); НДІ проблем виховання НАПН України (Л. Варяниця); Національним педагогічним університетом імені М.П. Драгоманова, Харківським національним університетом ім. В.Н. Каразіна, Слов’янським державним педагогічним університетом, Дрогобицьким державним педагогічним університетом імені Івана Франка, Прикарпатським національним університетом імені В. Стефаника та ін.

Результатами взаємодії між даними освітніми установами є:

 1. взаємоучасть у наукових форумах (конференції, науково-практичні семінари тощо);
 2. наукові публікації у фахових виданнях психолого-педагогічного напрямку України, Росії та Польщі;
 3. участь Н. Гавриш у якості розробника і тренера у спільному українсько-шведському проекті «Освіта для сталого розвитку в Україні в дії у складі групи НАПН України (науковий керівник академік О.І.Пометун).

З метою удосконалення підготовки фахівців з дошкільної та початкової освіти на базі випускової кафедри проводяться Всеукраїнські та регіональні науково-практичні конференції, семінари, круглі столи за участю українських провідних науковців.

 16.09.2016

© Луганський національний університет імені Тараса Шевченка, 2007-2017