Луганський національний університет імені Тараса Шевченка

Кафедра дошкільної та початкової освіти

 

Загальна інформація

Адреса: м. Старобільськ, пл. Гоголя 1, корпус 1, 1 поверх.

Телефон: 099-778-65-23 (спитати кафедру дошкільної та початкової освіти)

Emailmail@luguniv.edu.ua (*з позначкою – для кафедри дошкільної та початкової освіти)


 

Кафедра дошкільної та початкової освіти є структурним підрозділом Навчально-наукового інституту педагогіки і психології ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка», була створена у 1975 році. Керує кафедрою – кандидат педагогічних наук, доцент Черв’якова Наталія Іванівна.

Головна мета створення кафедри та її завдання

Робота кафедри зорієнтована на формування відповідних до суспільного замовлення особистісних здібностей та професійних якостей майбутніх педагогів, що й зумовлює новий зміст та характер освіти.

Місія кафедри: підготовка кваліфікованих, гармонійно розвинених фахівців у галузі дошкільної та початкової освіти, які б органічно поєднували фундаментальну педагогічну освіту та практичні навички вихователя та вчителя початкової школи; формування духовного світу майбутніх фахівців; удосконалення змісту підготовки фахівців дошкільного та початкового профілю задля їх успішної подальшої творчої реалізації.


 

Освітня діяльність

Кафедра є випусковою з напрямів підготовки й спеціальностей «Дошкільна освіта», «Початкова освіта». Вона здійснює підготовку кваліфікованих фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнями «бакалавр», «магістр».

За ОКР «бакалавр»:

 • Дошкільна освіта (Корекційна освіта (логопедія));
 • Початкова освіта
 • Початкова освіта (Українська мова та література)

За ОКР «магістр»:

 • Дошкільна освіта
 • Початкова освіта

Згідно оновлених навчальних планів студентам викладаються такі дисципліни.

За напрямком підготовки «Початкова освіта»

 • Педагогіка початкової школи: інтегрований курс
 • Психологія
 • Основи початкового курсу математики
 • Дидактика початкової освіти
 • Дитяча література з основами літературознавства
 • Наукове спілкування українською мовою
 • Методика викладання освітньої галузі «Математика»
 • Методика викладання освітньої галузі «Природознавство»
 • Методика викладання освітньої галузі «Мова і література (українська)»
 • Методика викладання освітньої галузі «Мова і література (російська)»
 • Методика викладання освітньої галузі «Здоров’я і фізична культура»
 • Методика викладання освітньої галузі «Мистецтво»
 • Методика викладання освітньої галузі «Технології»

За напрямком підготовки «Дошкільна освіта»:

 • Дошкільна педагогіка: інтегрований курс
 • Теорія і методика фізичного виховання дітей дошкільного віку з основами валеології
 • Психологія
 • Основи корекційної педагогіки
 • Дошкільна корекційна педагогіка
 • Логопедія
 • Основи спеціальної психології
 • Теорія і методика худ.-естетичного розвитку дітей дошкільного віку
 • Основи природознавства з методикою ознайомлення дітей з природним довкіллям
 • Теорія і методика математичної освіти та економічного виховання
 • Мовленнєвий розвиток дошкільника
 • Література для дітей дошкільного віку
 • Дошкільна лінгводидактика
 • Методика роботи логопеда
 • Патопсихологія та психопатологія

Бази практик:

 • «Початкова освіта»: Старобільська загальноосвітня школа І ст. № 2, Старобільська загальноосвітня школа І ст. № 4, Старобільська гімназія, Старобільська спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ ст. №3, Підгорівська загальноосвітня щкола І-ІІІ ст., Старобільської районної ради.
 • «Дошкільна освіта»: Старобільський КДНЗ №30 «Ладусі», Старобільський ДНЗ №5 «Незабудка», Старобільський ДНЗ №11 «Сонячний», Старобільський ДНЗ №2 «Орлятко», Старобільський ДЗН №4 «Теремок», SOS «Дитяче містечко».

Можливості працевлаштування випускників:

 •  дошкільні навчальні заклади різних типів;
 •  центри розвитку дитини;
 •  дитячі будинки;
 •  загальноосвітні школи (початкова ланка освіти);
 •  школи-інтернати;
 •  логопедичні кабінети
 •  сімейні гувернери тощо. 

Навчальний процес забезпечує професорсько-викладацький склад кафедри:

Черв’якова
Наталія Іванівна
завідувач кафедри,

кандидат педагогічних наук,
доцент
Гавриш
Наталія Василівна
доктор педагогічних наук,
професор
Докучаєва
Вікторія Вікторівна
доктор педагогічних наук,
професор
     
Ліннік
Олена Олегівна
доктор педагогічних наук,
доцент
Бадер
Світлана Олександрівна
кандидат педагогічних наук,
доцент
Варяниця
Людмила Олександрівна
кандидат педагогічних наук,
доцент
     
Коваленко
Тамара Василівна
кандидат педагогічних наук,
доцент
Безбородих
Світлана Миколаївна
кандидат педагогічних наук,
старший викладач
Єпіхіна
Марина Анатоліївна
кандидат педагогічних наук,
старший викладач
     
Зажарська
Ганна Петрівна
асистент
Кравчишина
Олена Олександрівна
асистент
Гречишкіна
Ірина Анатоліївна
асистент
     
   
Сіненко
Ксенія Олегівна
лаборант
   
 • Черв’якова Наталія Іванівна – завідувач кафедри, кандидат педагогічних наук, доцент.
 • Гавриш Наталія Василівна – доктор педагогічних наук, професор.
 • Докучаєва Вікторія Вікторівна – доктор педагогічних наук, професор.
 • Ліннік Олена Олегівна – доктор педагогічних наук, доцент.
 • Бадер Світлана Олександрівна – кандидат педагогічних наук, доцент.
 • Варяниця Людмила Олександрівна – кандидат педагогічних наук, доцент.
 • Коваленко Тамара Василівна – кандидат педагогічних наук, доцент.
 • Безбородих Світлана Миколаївна – кандидат педагогічних наук, старший викладач.
 • Єпіхіна Марина Анатоліївна – кандидат педагогічних наук, старший викладач.
 • Зажарська Ганна Петрівна – асистент.
 • Кравчишина Олена Олександрівна – асистент.
 • Гречишкіна Ірина Анатоліївна – асистент.
 • Сіненко Ксенія Олегівна – лаборант.

 

Наукова діяльність

На кафедрі значна увага приділяється науковій діяльності співробітників. Комплексною темою кафедри дошкільної та початкової освіти є «Система підготовки професійно-компетентних фахівців з дошкільної та початкової освіти»  (державний реєстраційний номер 0104 U 005504). Діє аспірантура та докторантура. Протягом останніх років було захищено кандидатські дисертації: Безбородих С. М. «Формування конкурентоспроможності майбутніх педагогів у процесі професійної підготовки», Єпіхіна М. А. «Етнопедагогічні основи навчально-виховної роботи загальноосвітніх шкіл східноукраїнського регіону (60-90-ті роки ХХ століття)».

Викладачі кафедри публікують наукові статті у періодичних фахових видання України та за кордоном, беруть участь у Міжнародних та Всеукраїнських наукових та науково-практичних конференціях, семінарах, круглих столах тощо, виконують функції наукових керівників аспірантів, студентів, що задіяні у конкурсах студентських наукових робіт, олімпіадах, студентських конференціях.

Серед напрямків досліджень аспірантів та докторантів кафедри дошкільної та початкової освіти такі: «Соціалізація дітей дошкільного віку», «Виховання дошкільників та молодших школярів в умовах сучасного медіа-простору», «Конкурентоспроможність майбутнього педагога-професіонала» тощо.

Щорічно на Днях науки ЛНУ імені Тараса Шевченка кафедра дошкільної та початкової освіти здійснює керування секціями «Дошкільна освіта», «Початкова освіта», заохочуючи до наукової роботи студентів університету. Колектив кафедри готує до виходу збірник наукових статей з актуальних питань дошкільної та початкової освіти, збірку методичних розробок вчителів та вихователів-практиків.

Випускова кафедра активно здійснює роботу з підвищення кваліфікації викладачів шляхом стажування, обміну досвідом роботи, організації і проведення науково-практичних конференцій, семінарів.

Ведеться цілеспрямована робота з підвищення якості кадрового складу випускової кафедри.

З метою удосконалення підготовки заявлених фахівців на базі випускової кафедри проводяться науково-практичні конференції, семінари за участю провідних фахівців України.

kaf_dos_poc_osv_02


 

Науково-дослідна та творча робота зі студентами

Студенти напрямів підготовки та спеціальностей «Початкова освіта», «Дошкільна освіта» регулярно заохочуються до науково-дослідної роботи, особливо під час підготовки і проведення Університетських Днів науки, підготовки наукових праць для участі в університетському конкурсі наукових робіт студентів. Студенти і магістранти приймають активну участь в конференціях, методичних семінарах, форумах, майстер-класах, вебінарах тощо.

Творча робота зі студентами спрямовується на їхню підготовку та участь у різноманітних творчих заходах, Всеукраїнських студентських олімпіадах та ін.


 

Міжнародна співпраця та програми міжнародних обмінів

Кафедра дошкільної та початкової освіти здійснює наукові зв’язки з провідними науковими центрами та вищими навчальними закладами України: НДІ педагогіки НАПН України (Н. Гавриш), лабораторією початкового навчання (Н. Черв’якова); Інститутом педагогіки та освіти дорослих НАПН України (В. Докучаєва); НДІ проблем виховання НАПН України (Л. Варяниця); Національним педагогічним університетом імені М.П. Драгоманова, Харківським національним університетом ім. В.Н. Каразіна, Державним вищім навчальним закладом «Донбаський державний педагогічний університет», Дрогобицьким державним педагогічним університетом імені Івана Франка, Прикарпатським національним університетом імені В. Стефаника та ін.

Результатами взаємодії між даними освітніми установами є:

 • взаємоучасть у наукових форумах (конференції, науково-практичні семінари тощо);
 • наукові публікації у фахових виданнях психолого-педагогічного напрямку України та Польщі;
 • участь Н. Гавриш у якості розробника і тренера у спільному українсько-шведському проекті «Освіта для сталого розвитку в Україні в дії у складі групи НАПН України (науковий керівник академік О. Пометун).
 • з метою удосконалення підготовки фахівців з дошкільної та початкової освіти на базі випускової кафедри проводяться Всеукраїнські та регіональні науково-практичні конференції, семінари, круглі столи за участю українських провідних науковців.

22.09.2017

© Луганський національний університет імені Тараса Шевченка, 2007-2018