Луганський національний університет імені Тараса Шевченка

Кафедра теорії та практики перекладу

 

Загальна інформація

Адреса: 36003, м. Полтава, вул. Коваля 3, ауд. 419 А

Е-mаіl: transl.studies@gmail.com

Телефон: (053-22) 2-09-86

Сайт кафедри: www.sites.google.com/site/translationstudiesdepartment/


 

Історія та сьогодення кафедри теорії та практики перекладу

Історія кафедри теорії та практики перекладу бере свій початок  на факультеті іноземних мов у 2005 році, коли в університеті було відкрито підготовку фахівців з перекладу з англійської мови. Кафедра здійснює підготовку з англійської мови бакалаврів, спеціалістів та магістрів зі спеціальності 035 Філологія спеціалізації «Германські мови та літератури», «Східні мови та літератури», «Переклад», а також спеціальності 055 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії.

Сьогодні на кафедрі працюють 8 викладачів, з них 2 доктори філологічних наук; 2 кандидати філологічних наук, доцентів; 2 кандидати педагогічних наук, доценти. Усі вони є висококваліфікованими фахівцями з практичним досвідом роботи  за профілем кафедри та передають його студентам під час підготовки майбутніх філологів  і перекладачів.

Теоретичні здобутки кафедри реалізуються при читанні курсів дисциплін «Теорія та практика перекладу», «Вступ до перекладознавства», «Основи художнього перекладу», «Теоретичний курс англійської мови», «Аспектний переклад», «Типологічні дослідження мов», «Сучасні лінгвістичні теорії», «Переклад ділового дискурсу», «Наукові дослідження у перекладознавстві», «Теорія мовної комунікації», «Практичний курс англійської мови», «Комунікативні стратегії англійської мови», «Стилістика тексту».

Завідувач кафедри теорії та практики перекладу – Світлана В’ячеславівна Перова, кандидат педагогічних наук (спеціальність «Теорія і методика професійної освіти»), доцент.


 

Освітня діяльність

Кафедра займається підготовкою з англійської мови та перекладу за такими освітньо-кваліфікаційними рівнями підготовки та спеціальностями:

Бакалавр:
  • Філологія. Англійська мова і література. Мова і література (арабська, турецька, іврит)
  • Філологія. Китайська та англійська мова і література
  • Філологія. Японська та англійська мова і література
  • Філологія. Арабська та англійська мова і література
Магістр:
  • Переклад

 

Склад кафедри

moiseeva
Перова
Світлана В’ячеславівна,
завідувач кафедри,
кандидат педагогічних наук,
доцент
Моісеєнко
Олена Юріївна,
доктор філологічних наук, 
професор
Неживий
Олексій Іванович,
доктор філологічних наук, професор
     
krysalo
Крисало
Ольга Вікторівна,
кандидат філологічних наук,
доцент
Іщенко
Валентина Леонідівна,

кандидат філологічних наук,
доцент
Демченко
Надія Олександрівна,

кандидат педагогічних наук,
доцент
     
ternievska
Окунькова
Лілія Олексіївна,

старший викладач
Назаренко
Марина Миколаївна,
викладач
Тернієвська
Євгенія Йосипівна,
викладач
     
   
Крикля 
Яна Анатоліївна,
лаборант кафедри
   

 

Науково-дослідна робота

Науково-дослідна робота кафедри здійснюється за такими напрямками, як «Концептуальна інтеграція англійської мови в глобальний лінгвокультурний простір», «Методика навчання перекладу», «Методика навчання іноземній мові та перекладу студентів немовних спеціальностей».

У межах комплексної кафедральної теми «Концептуальна інтеграція англійської мови в глобальний лінгвокультурний простір» Моісеєнко О. Ю.  захистила дисертацію на здобуття вченого ступеня доктора філологічних наук – «Концептуальна інтеграція англійської мови в лінгвокультурний контекст Східної Африки». Метою роботи є здійснення комплексного дослідження когнітивно-дискурсивних трансформацій, які відбуваються в процесі концептуальної інтеграції англійської мови в різні лінгвокультурні контексти в глобальному вимірі, та визначення факторів, які спричиняють особливості англійської мови в певному регіоні. Фундаментальне значення роботи полягає в розробці нового наукового напряму − дослідження мовних фактів когнітивно-дискурсивної інтеграції в мультилінгвокультурному комунікативному просторі в контексті глобалізації світових процесів та розробці динамічної моделі взаємодії ментальних структур когнітивного досвіду різних лінгвокультур. Практична цінність дослідження зумовлена тим, що його результати можуть бути використані в курсах із соціолінгвістики, лінгвокультурології, когнітивної лінгвістики, теорії комунікації, теорії міжкультурної комунікації, дискурсології.

Викладачами кафедри розглядаються проблеми міжкультурної комунікації, методологічні та соціолінгвістичні проблеми перекладознавства, літератури англомовних країн та аспекти художнього перекладу; граматичні, лексико-стилістичні труднощі перекладу науково-технічної літератури; проблема аудіовізуального перекладу та його основних видів (дублювання, субтитрування, закадровий переклад) художніх фільмів, серіалів, мультиплікаційних фільмів та ін., лінгвокраїнознавчі аспекти перекладу, труднощі усного перекладу тощо. У межах напрямку «Методика навчання перекладу» досліджують й розробляють методики й підходи до навчання перекладу з використанням інноваційних технологій.

28.09.2018

© Луганський національний університет імені Тараса Шевченка, 2007-2018