Луганський національний університет імені Тараса Шевченка

Кафедра світової літератури та російського мовознавства

 

Загальна інформація

Адреса: 36003, Полтавська обл., м. Полтава, вул. Коваля 3, ауд 419 А

Телефон:  +380501688218; +30956994344

Е-mаіl: aud1-134@gmail.com


 

Кафедра функціонує в структурі факультету іноземних мов. Вона була створена в 2014 році шляхом злиття кафедри світової літератури та кафедри російського мовознавства і комунікативних технологій,  найстаріших кафедр університету.


 

Навчальна діяльність

Кафедра світової літератури та російського мовознавства бере участь у підготовці фахівців за такими напрямками й спеціальностями:

Середня освіта (ОКР: бакалавр)
 • Мова і література (російська) (Денна/Заочна);
 • Мова і література (російська, англійська) (Денна/Заочна);
 • Мова і література (англійська) (Денна/Заочна);
 • Мова і література (німецька, англійська) (Денна/Заочна);
 • Мова і література (французька, англійська) (Денна);
 • Мова і література (іспанська, англійська) (Денна).
Філологія (ОКР: бакалавр)
 • Мова і література (китайська, англійська) (Денна);
 • Мова і література (японська, англійська) (Денна);
 • Мова і література (англійська, арабська) (Денна).
Середня освіта (ОКР: магістр):
 • Мова і література (російська) (Денна/Заочна);
Філологія (ОКР: магістр):
 • Мова і література (російська) (Денна/Заочна).

Протягом навчання студенти освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» набувають знання з наступних базових дисциплін:

 • Історія зарубіжної літератури
 • Історія російської літератури
 • Історія англійської літератур
 • Історія китайської літератури
 • Історія японської літератури
 • Жанрові модифікації в сучасній літературі США
 • Теорія літератури
 • Сучасна російська літературна мова
 • Загальне мовознавство
 • Стилістика і культура мови
 • Історична граматика та історія мови
 • Методика викладання російської мови
 • Методика викладання зарубіжної літератури та інші дисципліни.

Поглибленню філологічних знань студентів сприяють курси:

 • Гендерні дослідження в лінгвістиці
 • Соціолінгвістика
 • Етнолінгвістика
 • Лінгвокультурологія
 • Основи риторики
 •  Лінгвоконцептологія
 • Історія  літературної критики
 • Актуальні питання літераратурознавства
 • Магістранти спеціальності «Мова і література (російська)» вивчають:
 • Російська мова як система. Стиль. Текст. Дискурс.
 • Російська література в контексті сучасних літературознавчих концепцій
 • Новітні педагогічні технології у викладанні філологічних дисциплін у ВНЗ
 • Актуальні дослідницькі епістеми в сучасних лінгвістичних і літературознавчих дослідженнях
 • Імагологія та інші дисципліни.

Професорсько-викладацький склад кафедри

У складі кафедри світової літератури та російського мовознавства працюють 1 доктор філологічних наук, 3 кандидати філологічних наук, 2 кандидата педагогічних наук. 1 асистент. Один викладач має вчене звання професора, четверо – вчене звання доцента.

Освітній процес забезпечує професорсько-викладацький склад кафедри:

dmytrenko vernik
Дмитренко
Вікторія Ігорівна,
доктор філологічних наук,
професор, завідувач кафедри
Вєрнік
Ольга Олександрівна,
кандидат філологічних наук,

доцент, докторант
Шпетна
Світлана Анатоліївна,
кандидат педагогічних наук, доцент
     
minaeva nedaynova plotnikova
Мінаєва
Елла Вікторівна,
кандидат філологічних наук,
доцент
Недайнова
Тамара Борисівна,
кандидат педагогічних наук,
доцент
Плотнікова-Лісайчук
Анна Анатоліївна,
кандидат філологічних наук,
асистент
     
     
     

Кафедра готує висококваліфікованих фахівців, рівень професійної компетентності яких відповідає світовим стандартам філологічної освіти. Особливий акцент у навчальному процесі звернено на глибоку професійно-практичну підготовку студентів, що дозволяє поглибити їх знання викладанням добре підібраних спецкурсів, які визначені у відповідності до нагальних потреб сучасного суспільства у сфері філологічної освіти.

Високий рівень практичної підготовки забезпечується за рахунок проходження педагогічної практики в загальноосвітніх школах і навчальних закладах І–IV рівнів акредитації.

Викладачами кафедри світової літератури та російського мовознавства розроблені необхідні навчально-методичні матеріали, що забезпечують освітній процес: навчальні плани, робочі програми дисциплін навчального плану, тексти лекцій, плани практичних занять, дидактичне забезпечення самостійної роботи, курсових та кваліфікаційних робіт. З огляду на ситуацію в регіоні, для тих студентів, які не мають змоги виїхати із зони АТО, усі матеріали представлені також у електронному варіанті на сайті дистанційного навчання університету.


 

Науково-дослідна діяльність

Науково-дослідна робота кафедри є невід’ємним складником науково-дослідної роботи університету й спрямована на формування стратегії наукової діяльності кафедри в галузі мовознавства й літературознавства, дослідження сучасних мовних та літературних  процесів і явищ, а також на практичне застосування наукових здобутків, у навчально-виховній діяльності.

З метою активізації науково-дослідної роботи студентів професорсько-викладацьким складом кафедри щорічно проводяться наукові читання, презентації наукових досягнень та проектів. Найкращі студентські роботи направляються на Всеукраїнські конкурси студентських наукових робіт. Доповіді, які отримали найвищу оцінку, рекомендуються до друку в університетських збірниках наукових праць студентів та аспірантів, а молоді найковці – до вступу в аспірантуру.

Кафедра здійснює наукові зв’язки з провідними науковими центрами та вищими навчальними закладами України: кафедрою української та світової літератур Криворізького державного педагогічного університету; кафедрою світової літератури Харківського національного університету імені Г. С. Сковороди; кафедрою зарубіжної літератури та теорії літератури й кафедрою загального мовознавства та слов’янської філології Бердянського державного університету, з Технологічним університет м. Ланьчжоу  (КНР), кафедрою російської й французької мов Західночеського університету. м. Пльзень (Чехія) та ін.

09.10.2018

© Луганський національний університет імені Тараса Шевченка, 2007-2019