Луганський національний університет імені Тараса Шевченка

КАФЕДРА ІСТОРІЇ УКРАЇНИ

 

Загальна інформація

Адреса: 92703, Луганська обл., м. Старобільськ, пл. Гоголя, 1.

Телефон:  +380991641245

Е-mаіl: ikafedra@mail.ua


 

Від часу створення в 1923 р. Донецького інституту народної освіти (тепер –Луганський національний університет імені Тараса Шевченка) у ньому працювали відомі в Україні та за її межами вчені-історики. Після реорганізації на початку 1930-х років циклових комісій у кафедри, однією з перших була створена кафедра історії народів СРСР та УСРР, яка з 1991 р. отримала сучасну назву – кафедра історії України.

Головна мета кафедри та її завдання: організація навчально-виховної та наукової діяльності з історичних дисциплін задля формування громадянського мислення студентів з урахуванням найновіших підходів і здобутків української історичної науки; впровадження та вдосконалення методів організації учбового процесу; постійне підвищення фахового рівня викладачів і студентів.

Місія кафедри: формування у майбутніх істориків комплексу особистісних якостей і рис характеру висококваліфікованого фахівця та громадянина України, які поєднують глибокі теоретичні знання, практичні вміння і навички, національну свідомість, високий рівень культури.


 

Навчальна діяльність

Кафедра здійснює підготовку фахівців за такими освітньо-кваліфікаційними рівнями:

Освітній ступінь бакалавра:
 • спеціальність «Середня освіта (Історія. Правознавство)»;
 • спеціальність «Історія та археологія».
Освітній ступінь магістра:
 • спеціальність «Середня освіта (Історія)»;
 • спеціальність «Історія та археологія».

Студентам викладаються наступні навчальні дисципліни:

 • Історія України (від найдавніших часів до сьогодення)
 • Історія української культури
 • Археологія України
 • Українська етнографія та краєзнавство
 • Українська історіографія
 • Методика викладання історії в школі
 • Історія християнства в Україні
 • Історія українського війська
 • Соціально-історична антропологія
 • Спеціальні історичні дисципліни
 • Актуальні проблеми новітньої історії України
 • Історія української державності
 • Культура України в контексті світових цивілізаційних процесів
 • Економічна історія України
 • Актуальні питання зовнішньої політики України
 • Джерелознавство

Колектив кафедри забезпечує навчальний процес на всіх факультетах університету з нормативної дисципліни бакалаврського циклу «Історія України та української культури» та  вибіркової дисципліни бакалаврського циклу «Соціальна антропологія».

Навчальний процес забезпечує професорсько-викладацький склад кафедри:

naboka klimov
Набока
Олександр Вікторович
завідувач кафедри,
доктор історичних наук,

професор
Климов
Анатолій Олексійович,
кандидат історичних наук, професор
Вихватенко
Микола Тимофійович,
кандидат історичних наук,

доцент
     
babichev zabudkova gogohiya
Бабічев
Олександр Іванович,
кандидат історичних наук,
доцент
Забудкова
Ольга Андріївна,
асистент
Гогохія
Нані Томазівна,
кандидат історичних наук,
доцент
     
   
Хворостян
Яна Николаевна,

старший лаборант
   

 

Наукова діяльність

Значна увага на кафедрі приділяється науковій діяльності співробітників. Науково-дослідною темою кафедри є «Соціально-економічний і політичний розвиток України (кінець ХІХ – ХХ ст.)» (державна реєстрація № 0110U000393).

Пріоритетні напрямки наукових досліджень:

 • проблеми соціально-економічного й духовного розвитку: історія освіти, робітничого класу тощо;
 • історія повсякденності в Україні;
 • питання історіографії й джерелознавства історії України;
 • історія Донбасу та Луганщини;
 • мас-медіа радянської України.

Готуються до захисту докторська дисертація «Українське суспільство в умовах тоталітаризму: структури та практики повсякденності (1929–1938)» (Н. Т. Гогохія), кандидатська дисертація «Створення та розвиток синдикатів у промисловості Російської імперії наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. (на матеріалах України)» (О. А. Забудкова), триває робота з написання досліджень за тематикою «Піонери України в масових політичних кампаніях радянської влади (1929-1939 рр.)».

Протягом останніх років викладачами кафедри надруковано більше 25 наукових статей. Вони присвячені:

 • широкому колу питань з історії Луганського краю (Вихватенко М. Т., Климов А. О.);
 • трансформаційним політичним процесам в українському суспільстві (Сичова А. О.);
 • повсякденному життю українського суспільства в 1930-х рр. (ГогохіяН. Т.);
 • проблемам виховання молоді в умовах ВНЗ (Бабічев О. І.);
 • розвитку промисловості Російської імперії наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. (Забудкова О.А.).

Викладачі кафедри є постійними учасниками наукових заходів, що проводяться в університеті та за його межами. Протягом останніх років це були:

Друга Міжнародна наукова конференція «Людина у структурах повсякдення в історії України». – листопад 2010 р. – Луганськ. – Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля.

Четверта Міжнародна наукова конференція «Актуальні питання вітчизняної, світової історії та історії науки: пошуки, роздуми, знахідки». – 20-21 квітня 2012 р. – Луганськ. – Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля.

Соціально-економічний розвиток України та регіонів. – м. Івано-Франківськ, 23 травня 2014 р.

Традиції та сучасність українського цивілізаційного простору: проблеми духовної, державної, національної єдності. – м. Ужгород, 6–7 листопада 2014 р.

Україна і світ: актуальні проблеми. – м. Познань (Польща), 31 жовтня 2015р.

Всеукраїнська наукова конференція «Соціально-економічна та політична модернізація України на початку XX ст. (до 100-річчя від дня народження професора М. Г. Гончаренка)» (Луганський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Луганськ. 20 грудня 2012 р.).

Всеукраїнська наукова конференція «Актуальні проблеми соціально-гуманітарних наук» (Національна металургійна академія України, м. Дніпропетровськ. 7–8 жовтня 2012 р.)

VІ Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів та молодих учених «Дні науки історичного факультету–2013» (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ. 25 квітня 2013 р.);

Всеукраїнська наукова конференція «Освіта і наука в Україні» (Національна металургійна академія України, м. Дніпропетровськ. 21–22 червня 2013 р.).

Міжнародна науково-практична конференція «Український соціум: соціально-політичний аналіз сучасності та прогноз майбутнього» (Причорноморський центр досліджень проблем суспільства, м. Одеса. 1‒2 листопада 2013 р.);

Всеукраїнська наукова конференція «Актуальні проблеми розвитку освіти і науки в умовах глобалізації» (Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара, м. Дніпропетровськ. 4-5 грудня 2015 р.).

В університеті функціонує аспірантура та докторантура зі спеціальності 07.00.06 «Історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни», аспірантура зі спеціальності 07.00.01 «Історія України» та 13.00.02 «Теорія та методика навчання (історія та суспільствознавчі дисципліни)». Зараз на кафедрі навчаються два аспіранти.

 

Кафедра проводить науково-дослідну роботу зі студентами. Студенти історичного напряму підготовки заохочуються до науково-дослідної роботи, особливо, під час проведення Днів науки в університеті, студентських олімпіадах, підготовки праць для участі у міжнародних і всеукраїнських наукових конференціях/конкурсах, зокрема на здобуття премій імені Ковальських у галузі українознавства тощо. Студенти і магістранти неодноразово ставали лауреатами і призерами зазначених заходів як в університеті, так і поза його межами.


 

Зовнішні зв’язки

Кафедра підтримує й розвиває наукові зв’язки з іншими підрозділами університету, а також навчальними і науковими центрами України, такими як Інститут історії НАН України (дослідження з повсякденності), Інститут країнознавства та ін.

03.04.2018

© Луганський національний університет імені Тараса Шевченка, 2007-2018