Луганський національний університет імені Тараса Шевченка

КАФЕДРА ФІЛОСОФІЇ ТА СОЦІОЛОГІЇ

Загальна інформація

Адреса: 92703, Луганська обл., м. Старобільськ, пл. Гоголя, 1, ауд. 207

Телефон: +380666377576; +380955092041

Е-mаіl: kononov_if@ukr.net; nuzhnayaus@yandex.ua


Кафедру створено як кафедру філософії 30 грудня 1964 р. у відповідності з наказом № 238 Міністерства освіти УРСР. У зв’язку з початком 1994 р. підготовки фахівців за спеціальністю «Соціологія» кафедра отримує свою сучасну назву.

Головна мета створення кафедри та її завдання: підготовка високопрофесійних фахівців з соціології, формування у студентів усіх спеціальностей філософської компетентності, методологічної культури та знань методів сучасних наукових досліджень, проведення теоретичних і емпіричних досліджень сучасного українського суспільства і регіональної спільноти Донбасу, розповсюдження соціологічних і філософських знань серед населення свого регіону.

Місія кафедри: впливати на стан суспільства через підготовку фахівців зі спеціальності «Соціологія», через наукові дослідження теоретичного і емпіричного рівнів, через розповсюдження соціологічних і філософських знань у регіональній спільноті Донбасу.


Навчальна діяльність

Кафедра є випускаючою з напрямку підготовки «Соціологія»

За цим напрямком підготовки на кафедрі діють усі рівні: ОКР бакалавр, спеціаліст, магістр.

При кафедрі діє аспірантура зі спеціальних і галузевих соціологій.

Студентам викладаються наступні навчальні дисципліни:

 • Філософія.
 • Соціологія (для студентів усіх спеціальностей; дисципліна за вибором).

Вступ до спеціальності.

 • Теоретична соціологія.

Методологія та методи соціологічних досліджень.

 • Історія соціології.
 • Якісні методи соціологічних досліджень.
 • Професійна етика соціолога.
 • Логіка.
 • Теорія аргументації.
 • Історія вітчизняної соціології.
 • Регіональна соціологія Донбасу.
 • Соціологічні технології в прикладній соціології.
 • Гендерні дослідження.
 • Соціологія масової комунікації.
 • Соціальна філософія.
 • Соціологія регіонів.
 • Етносоціологія.
 • Соціологія просторовості.
 • Сучасні соціологічні теорії
 • Сучасна ринкова економіка.
 • Методика викладання соціологічних дисциплін
 • Конфліктологія.
 • Соціологія організацій.
 • Соціологія політики.
 • Соціологія девіантної поведінки.
 • Соціологія бізнесу.
 • Соціологія праці.
 • Соціологія сім’ї, виховання та освіти.
 • Соціологія суспільної думки.
 • Соціологія культури.
 • Соціологія первісного суспільства.
 • Теорія соціальних структур.
 • Соціологія економіки.
 • Соціологія релігії.
 • Соціологія молоді.
 • Герменевтика.
 • Сучасні соціологічні теоретичні пошуки.
 • Практикум з прикладної соціології.
 • Соціологія організацій та управління.
 • Громадянське суспільство і демократія.
 • Соціальні технології в прикладній соціології.
 • Гносеологія та методологія наукового пізнання.
 • Методологія та логіка наукового дослідження.
 • Нормативна сфера суспільства.

Студенти ОКР бакалавр отримуют грунтовну підготовку з таких теоретичних дисциплін як теоретична соціологія, теорія соціальних структур, соціологія економіки, соціологія політики, соціологія культури, соціологія девіантної поведінки, соціологія організацій та управління. Значна увага приділяється виробленню не лише знань, але і вмінь отримувати нову інформацію про суспільство, що досягається такими курсами як методологія та методи соціологічних досліджень, якісні методи в соціології, комп’ютерні методи в соціології, кількісні методи обробки соціологічної інформації. Студенти щорічно оволодівають різними методами отримання первинної соціологічної інформації під час практик. На першому курсі практика присвячена оволодінню методом контен-аналізу, на другому курсі – біографічним інтерв’ю, на третьому – фокусованим груповим інтерв’ю, на четвертому – масовим опитуванням. На ОКБ спеціаліст існує спеціалізація «Соціологія прикордоння».

Кафедра, як загальноуніверситетська, забезпечує читання нормативного курсу «Філософія» за всіма спеціальностями. Для магістранів університету викладається курс «Гносеологія, логіка та методологія сучасного наукового пізнання». Для аспірантури за новим законом про вищу освіту кафедра розробляє курс «Сучасна наукова революція і методологія наукового пізнання».

Навчальний процес забезпечує професорсько-викладацький склад кафедри:

kononov nujnaya hobta
Кононов
Ілля Федорович,
доктор соціологічних наук,
професор,
завідувач кафедри
Нужна
Юлія Сергіївна,
кандидат філософських наук,
доцент, заступник
директора Інституту 
Хобта
Світлана Вікторівна,
кандидат соціологічних наук,
доцент
verhovod ukolova kotelenets
Верховод
Лілія Іванівна,
кандидат соціологічних наук,
доцент
Уколова
Аліна Анатоліївна,
кандидат соціологічних наук,
старший виклада
Котеленець
Катерина Михайлівна,
кандидат соціологічних наук,
старший викладач
 chanturiya petrenko
Чантурія
Анжеліка Володимирівна,
кандидат філософських наук,
старший викладач
Петренко
Ольга Сергіївна,
асистент
Рознатовський
Ігор Валерійович,
асистент

 


Наукова діяльність

В діяльності кафедри наукова робота займає перші позиції і безпосередньо вплетена у викладацьку роботу. Наукові зусилля кафедри зорієнтовані на просторовий аналіз сучасного українського суспільства, дослідження периферійного капіталізму, вивчення масової свідомості періоду суспільної кризи і війни.

В останні роки кафедрою реалізовані наступні масштабні дослідницькі проекти:

 • Роль гуманістичних ідей у процесі пошуку моделі економічної, політичної та культурної інтеграції України. Основна увага приділяється аналізу ролі гуманістичної спадщини у вирішенні проблем сьогодення, розробці відповідних соціальних технологій.
 • Масова свідомість мешканців Луганщини кризового періоду. Наукові дослідження спрямовані як на отримання емпіричної інформації, так і на її теоретичне узагальнення, вироблення рекомендацій, які могли б бути корисними при виробленні управлінських рішень органами влади.
 • Роль регіональних засобів масової інформації в становленні демократичного суспільства. Головна увага приділяється збору емпіричної інформації методами контент-аналізу та опитування, теоретичному узагальненню отриманих даних з метою знаходження відповіді на питання про роль засобів масової інформації в перехідний період.
 • Стосунки Сходу та Заходу України: пощук історичного компромису.
 • Ціннісні основи модернізації в сучасному суспільств.
 • Об’єктивність ідеального в соцільно економічній ріальність.
 • Кордони України у світі Другого модерну.

Зараз зусилля кафедри зорієнтовані на виконання наукового проекту «Масова свідомість в зоні воєнного конфлікту на Донбасі» (номер державної реєстрації 0116U004150). Кафедра виступила об’єднавчим центром дослідження цієї проблематики. Крім співробітників кафедри до складу наукової групи залучені соціологи Харкова, Кривого Рогу, Сєверодонецька.

Кафедра приділяє увагу вивченню становища університетів Донбасу, які зараз перебувають у евакуації. 2016 р. кафедра уклала договір про співробітництво з кафедрою філософії Донецького національного технічного університету, який перебуває в евакуації в м. Красноармійськ Донецької області.

Кафедра з 2010 р. видає науковий журнал «Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка. Соціологічні науки».

Науково-дослідна робота зі студентами

Кафедра проводить науково-дослідну роботу зі студентами відповідно до плану НДРС кафедри. Діє правило, що студенти-соціологи під час практики проводять дослідження, результати якого вони доповідають під час Днів науки. Студенти і аспіранти кафедри залучаються до усіх емпіричних досліджень, які проводить кафедра.

Студенти займаються дослідницькою роботою під керівництвом провідних викладачів кафедри. Результати наукової роботи зі студентами знаходять відображення в наукових статтях.


Міжнародні зв’язки

Оскільки наука є інтернаціональним явищем, кафедра приділяє увагу міжнародному співробітництву. Так, 2014 р. був отриманий грант від Інституту українознавчих студій Альбертського університету (Канада), задяки якому було проведено крос-регіональне дослідження «Життєві світи Сходу і Заходу України: кроки назустріч». Кафедра має угоду про співробітництво з Чуваський державним педагогічним університетом імені І. Я Яковлева.

Завідуач кафедри є членом редколегії двох закордонних видань «PolitBook» (Чебоксари – Москав, РФ)  Nowa Ukraina (Краков, Республіка Польща).

11.04.2016

© Луганський національний університет імені Тараса Шевченка, 2007-2018