Луганський національний університет імені Тараса Шевченка

Кафедра фінансів, обліку та банківської справи

 

Загальна інформація

Адреса: 92703, Луганська обл., м. Старобельськ, пл. Гоголя, 1, ауд. 207

Телефон: +380667631078, +380507022424, +380661694528, +380953023903

Е- mаіl: inecobusiness2014@gmail.com


 

«Життя людини залежить від кровообігу
життя народів залежить від грошового обігу.
Тому питання про фінанси є головним і основним.
Це питання життя й смерті…»
(з декрету Паризької комуни)
Бухгалтерський облік і фінансова звітність –
універсальна мова бізнесу.
Дж. Кенеді

Кафедра фінансів, обліку та банківської справи має довголітні традиції навчання та підготовки висококваліфікованих фахівців. Кафедра була створена в 2001 році у складі Навчально-наукового інституту економіки та бізнесу ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка».

Кваліфікаційний рівень вищої освіти: бакалавр, магістр.

Форми навчання: денна, заочна.

Термін навчання:

 • бакалавр – 4,0 року на денній та заочній формі навчання;
 • бакалавр – 2,0 року на денній та заочній формі навчання для випускників, які мають освіту кваліфікаційного рівня «молодший фахівець»;
 • магістр – 1,5 року на денній та заочній формі навчання.

Кафедра фінансів, обліку та банківської справи готує фахівців за спеціальністю «Фінанси, банківська справа та страхування».

Співробітники кафедри – це колектив професійних дослідників, орієнтованих на сучасні методи викладання. Одна з основних завдань – створити у студентів внутрішню мотивацію до навчання, зацікавити їх безліччю кар’єрних траєкторій фінансиста.

Викладачі кафедри співробітничають у напрямі науково-методичної та практичної діяльності з вищими навчальними закладами Європи. Щорічно підвищують свій професійний рівень, беручи участь в міжнародних і всеукраїнських наукових і практичних конференціях, семінарах, круглих столах.

Серед викладачів кафедри багато практикуючих фахівців в області фінансового планування, бухгалтерського обліку, банківської та страхової діяльності.

Досвід і навички викладачів нашої кафедри: викладання з використанням міжнародного досвіду; бізнес-консультування, проведення бізнес-тренінгів і семінарів з банківської системи, фінансової діяльності, основних напрямів бухгалтерського обліку, страхової справи.

Використовується інноваційний підхід при проведенні занять, сучасні методики навчання, а також демократичний стиль спілкування між студентами та викладачами.

Стратегія розвитку кафедри фінансів, обліку та банківської справи

Стратегія необхідна, оскільки майбутнє непередбачено.
Р. Уотерман

Ідея єдності освіти, науки і бізнесу визначає стратегію розвитку кафедри фінансів, обліку та банківської справи. Реалізація стратегії здійснюється по наступних напрямах:

 • «освіта для життя» – забезпечення якості освітнього процесу, згідно з основними положеннями Болонської декларації та кращим світовим досвідом навчання;
 • «наука для практики» – основа для освіти, розвитку держави та бізнесу;
 • «бізнес для майбутнього» – впровадження бізнес-компонента в процес освіти, здійснюється підготовка фахівців за умовами сучасних вимог бізнес-середовища, в тісній співпраці з провідними компаніями України та світу.

 

Навчальна діяльність

На кафедрі здійснюється підготовка фахівців за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» по освітньо-кваліфікаційних рівнях:

ОКР бакалавра
 • Фінанси, банківська справа та страхування.
ОКР бакалавра з скороченим терміном навчання
 • Фінанси, банківська справа та страхування.
ОКР магістра
 • Державні фінанси;
 • Банківська справа;
 • Страхова справа.

Підготовка фахівців за спеціальністю «Фінанси, банківська справа та страхування» передбачає отримання комплексу знань в області фінансового менеджменту підприємств, банківської та страхової справи, державних і місцевих фінансів, грошового обігу, ринку цінних паперів, податків і оподаткування, оцінки вартості бізнесу. Поглиблена практична підготовка здійснюється при проходженні практики на підприємствах і організаціях різних галузей економіки, форм власності та організації бізнесу, в банківських та страхових структурах.

У навчанні студентів більше уваги приділяється формуванню якостей дослідника-аналітика, фахівця у сфері господарської діяльності, готового до збирання та аналізу реальної, а не декларованої інформації про економічну діяльність підприємств, до виявлення складних схем тіньового обороту.

Навчання за спеціальністю «Фінанси, банківська справа та страхування» забезпечує придбання теоретичних знань і практичних навичок з:

 • керівництва фінансово-кредитними ресурсами;
 • аналізу сучасного стану банківської системи держави;
 • розробки пріоритетних напрямів розвитку грошово-кредитної політики держави;
 • проведення комунікативної роботи з державними службами і іноземними інвесторами відносно реалізації пріоритетних напрямів кредитування;
 • формування і підтримки взаємовідносин між суб’єктами господарювання і фінансово-кредитними установами;
 • регулювання валютних відносин.

Головна перевага випускників спеціальності «Фінанси, банківська справа і страхування» – їх висока затребуваність на ринку праці. Вони можуть працювати як у сфері бізнесу і промислових підприємств, так і в банківських структурах, страхових компаніях, фінансових установах, інвестиційних фондах, консалтингових компаніях.

Випускник кафедри фінансів, обліку та банківської справи може працювати на таких посадах:

 • керівник комерційного банку, його філій та відділень; керівник структурних підрозділів комерційних банків; керівник фінансової служби або компанії (фінансовий директор);
 • головний економіст, провідний фінансист фінансово-кредитних установ;
 • експерт, член комітету з питань розвитку банківської системи;
 • фінансовий директор, фінансовий агент; фінансовий аналітик;
 • фахівець холдингових, інвестиційних компаній, економіст, фінансовий консультант в банку, страховій компанії;
 • фахівець в податковій службі, казначействі, фінансовому управлінні;
 • викладач технікумів, вищих навчальних закладів (з подальшим навчанням в аспірантурі та докторантурі);
 • науковий співробітник науково-дослідних інститутів.

Професорсько-викладацький склад кафедри

Якісну освіту та підготовку висококваліфікованих фахівців забезпечує професорсько-викладацький склад кафедри, який застосовує сучасні методи навчання і виховання студентів. Це забезпечує економічну та технічну грамотність студентів, професійну компетентність, уміння вчитися, самоудосконалюватися, шукати джерела необхідної інформації, аналізувати й узагальнювати, виховує екологічну культуру, розвиває логіку та творчі здібності, допомагає опанувати уміння та навички практичної роботи за професією.

Викладачі кафедри розробили необхідне методичне забезпечення навчального процесу: навчальні плани, робочі програми дисциплін навчального плану, конспекти лекцій, методичні вказівки для практичних занять, завдання для семінарських занять, методичні рекомендації для курсових і дипломних робіт. Усі необхідні матеріали представлені також в електронному вигляді на сайті дистанційного навчання Moodle.

В навчальному процесі задіяна сучасна матеріально-технічна база: мультимедійні аудиторії, комп’ютерні класи, електронні каталоги, бібліотеки, мережа Internet.

kaf_fin_ryzanova kaf_fin_pushko kaf_fin_maltseva
Рязанова
Наталья Олексіївна,
завідуюча кафедрою,

к.е.н., доцент
Пушко
Руслан Олексійович,
к.е.н., доцент
Мальцева
Вікторія Володимирівна,
к.е.н., доцент
     
kaf_fin_zaytseva kaf_fin_voloshenko
Зайцева
Людмила Олексіївна,
к.е.н., ст. викладач
Деркачева
Вікторія Віталіївна,
к.е.н., доцент
Волошенко
Світлана Володимирівна,
асистент
     
kaf_fin_savchenko
Савченко
Олександр Сергійович,
асистент
Байрачна
Анна Сергіївна, 
асистент
Рубежанська
Вікторія Олегівна,
асистент
     
     
     

 

Наукова діяльність

Наукова діяльність кафедри спрямована на отримання нових знань в області фінансового планування, бухгалтерського обліку, банківської та страхової діяльності. Науково-дослідна робота кафедри ведеться з проблем розвитку банківського та страхового бізнесу в Україні, питань формування облікової політики фінансових і промислових систем, організації фінансового менеджменту суб’єктів господарювання, розвитку соціального страхування в Україні.

Викладачами кафедри було захищено три кандидатські дисертації в період з 2014 по 2017 рр.:

 • Захист дисертаційного дослідження викладача кафедри Пушко Р.О. за темою: «Міжнародний страховий захист аграрних підприємств за умовами членства України в СОТ» спецрада Д 26.001.02 Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка (23.12.2014);
 • Захист дисертаційного дослідження викладача кафедри Мальцевої В.В. за темою: «Якість страхових послуг в системі маркетингового оцінювання», спецрада Д 35.886.01 Львівської державної фінансової академії (26.05.2015);
 • Захист дисертаційного дослідження викладача кафедри Зайцевої Л.О. за темою: «Управління конкурентоспроможністю підприємств легкої промисловості» спецрада Д 26.102.05 Київського національного університету технологій та дизайну (жовтень 2015).

Викладачі кафедри є авторами монографій, статей у вітчизняних і зарубіжних виданнях, в журналах з імпакт-фактором, навчальних посібників.

Науково-дослідна робота з студентами

Студент – це не скринька, яку треба заповнити знаннями,
а факел, який потрібно запалити. Л. А. Арцимович

В процесі навчання студенти залучаються до науково-дослідної роботи під керівництвом досвідчених викладачів. Можливість з ранніх курсів долучитися до дослідницької діяльності, знайомство з практичним застосуванням знань фінансиста, цікаві заняття створюють всі умови для підготовки захоплених і компетентних професіоналів. Студенти беруть активну участь в роботі науково-практичних конференцій, університетських днях науки, конкурсах наукових робіт, олімпіадах. Результатом є публікація тез доповідей і наукових статей. Високий рівень практичної підготовки студентів забезпечує проходження виробничих практик на підприємствах, в банківських і страхових організаціях. Студенти, що активно займаються науковою діяльністю отримують додаткові конкурсні бали при вступі у магістратуру.


 

Співпраця

Кафедра плідно співробітничає з виробничими підприємствами, банківськими установами, страховими компаніями з метою обміну інформацією, консультування, проходження студентами практик і подальшого їх працевлаштування.

Колектив кафедри активно співпрацює з навчальними закладами, зокрема, Бердянським університетом менеджменту і бізнесу, Національним університетом «Острожська академія», Одеською Державною Академією Будівництва і Архітектури, Київським національним економічним університетом імені Вадима Гетьмана Криворізьким економічним інститутом, Східноукраїнським національним університетом імені В. Даля.


 

7 ключових причин
вступу на спеціальність 
«Фінанси, банківська справа та страхування»

 1. 1. Навчальний процес забезпечує глибоке вивчення базових та спеціальних дисциплін за спеціальністю «Фінанси, банківська справа та страхування», що дозволяє випускникові швидко зрозуміти суть проблеми, що виникла на будь-якому рівні фінансування, управління не лише підприємством, але й банківських, страхових організацій, а також своєчасно прийняти якісне рішення по подоланню цієї проблеми.
 2. 2. Увесь навчальний процес побудований так, щоб якнайповніше розкрити лідерські якості студентів, розвинути їх аналітичні здібності й стратегічне мислення.
 3. 3. Навчальні програми спрямовані на підготовку фахівців, здатних вирішувати найскладніші міждисциплінарні проблеми.
 4. 4. Практичні навички отримуються при участі в стажуваннях на підприємствах різних галузей та форм власності; навчальній практиці з використанням «Бізнес-проектів»; майстер-класів і тренінгів.
 5. 5. Студенти спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування» вивчають дисципліни майбутнього: глобальні платіжні системи банківського бізнесу, міжнародне страхування та його інститути та інші.
 6. 6. Проходять навчання за унікальною методикою, розробленою викладачами університету, яка включає змішані форми навчання, у тому числі можливість дистанційного навчання на старших курсах.
 7. 7. До закінчення навчання наші випускники мають готове портфоліо для успішного проходження співбесіди та працевлаштування. Можливості працевлаштування для випускників спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування» дуже великі: вони успішно працюють на керівних посадах в державних і недержавних установах /організаціях, в банківській та страховій сферах, у фінансовій діяльності, у сфері державного управління, бухгалтерського обліку, багато хто відкриває свій власний бізнес.

І ще одна важлива причина –
цікаве та насичене студентське життя!

Випускники спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування» – це креативні особи,
які стануть майбутньою елітою науки і бізнесу!!!

08.10.2018

© Луганський національний університет імені Тараса Шевченка, 2007-2019