Луганський національний університет імені Тараса Шевченка

Кафедра фінансів, обліку і банківської справи

 

Загальна інформація

Адреса: 92703, Луганська обл., м. Старобельськ, пл. Гоголя, 1, ауд. 207

Телефон: +380508621290, +380507022424, +380661694528, +380953023903

Е- mаіl: inecobusiness2014@gmail.com


 

«Життя людини залежить від кровообігу
життя народів залежить від грошового обігу.
Тому питання про фінанси є головним і основним.
Це питання життя і смерті…»
(з декрету Паризької комуни)
Бухгалтерський облік і фінансова звітність –
універсальна мова бізнесу.
Дж. Кенеді

Кафедра фінансів, обліку і банківської справи має довголітні традиції навчання і підготовки висококваліфікованих фахівців. Кафедра була створена в 2001 році у складі Навчально-наукового інституту економіки і бізнесу ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка».

Кваліфікаційний рівень вищої освіти: бакалавр, магістр.

Форми навчання: денна, заочна.

Термін навчання:

 • бакалавр – 4,0 року на денній і заочній формі навчання;
 • бакалавр – 2,0 року на денній і заочній формі навчання для випускників, які мають освіту кваліфікаційного рівня «молодший фахівець»;
 • магістр – 1,5 року на денній і заочній формі навчання.

Кафедра фінансів, обліку і банківської справи готує фахівців за спеціальністю «Фінанси, банківська справа і страхування».

Співробітники кафедри – це колектив професійних дослідників, орієнтованих на сучасні методи викладання. Одна з основних завдань – створити у студентів внутрішню мотивацію до навчання, зацікавити їх безліччю кар’єрних траєкторій фінансиста.

Викладачі кафедри співробітничають у напрямі науково-методичної і практичної діяльності з вищими навчальними закладами Європи. Щорічно підвищують свій професійний рівень, беручи участь в міжнародних і всеукраїнських наукових і практичних конференціях, семінарах, круглих столах.

Серед викладачів кафедри багато практикуючих фахівців в області фінансового планування, бухгалтерського обліку, банківської і страхової діяльності.

Досвід і навички викладачів нашої кафедри: викладання з використанням міжнародного досвіду; бізнес-консультування, проведення бізнес-тренінгів і семінарів з банківської системи, фінансової діяльності, основних напрямів бухгалтерського обліку, страхової справи.

Використовується інноваційний підхід при проведенні занять, сучасні методики навчання, а також демократичний стиль спілкування між студентами і викладачами.

Стратегія розвитку кафедри фінансів, обліку і банківської справи

Стратегія необхідна, оскільки майбутнє непередбачено.
Р. Уотерман

Ідея єдності освіти, науки і бізнесу визначає стратегію розвитку кафедри фінансів, обліку і банківської справи. Реалізація стратегії здійснюється по наступних напрямах:

 • «освіта для життя» – забезпечення якості освітнього процесу, згідно з основними положеннями Болонської декларації і кращим світовим досвідом навчання;
 • «наука для практики» – основа для освіти, розвитку держави і бізнесу;
 • «бізнес для майбутнього» – впровадження бізнес-компонента в процес освіти, здійснюється підготовка фахівців за умовами сучасних вимог бізнес-середовища, в тісній співпраці з провідними компаніями України і світу.

 

Навчальна діяльність

На кафедрі здійснюється підготовка фахівців за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа і страхування» по освітньо-кваліфікаційних рівнях:

ОКР бакалавра
 • Фінанси, банківська справа і страхування.
ОКР бакалавра з скороченим терміном навчання
 • Фінанси, банківська справа і страхування.
ОКР магістра
 • Державні фінанси;
 • Банківська справа;
 • Страхова справа.

Підготовка фахівців за спеціальністю «Фінанси, банківська справа і страхування» передбачає отримання комплексу знань в області фінансового менеджменту підприємств, банківської і страхової справи, державних і місцевих фінансів, грошового обігу, ринку цінних паперів, податків і оподаткування, оцінки вартості бізнесу. Поглиблена практична підготовка здійснюється при проходженні практики на підприємствах і організаціях різних галузей економіки, форм власності і організації бізнесу, в банківських і страхових структурах.

У навчанні студентів більше уваги приділяється формуванню якостей дослідника-аналітика, фахівця у сфері господарської діяльності, готового до збирання та аналізу реальної, а не декларованої інформації про економічну діяльність підприємств, до виявлення складних схем тіньового обороту.

Навчання за спеціальністю «Фінанси, банківська справа і страхування» забезпечує придбання теоретичних знань і практичних навичок з:

 • керівництва фінансово-кредитними ресурсами;
 • аналізу сучасного стану банківської системи держави;
 • розробки пріоритетних напрямів розвитку грошово-кредитної політики держави;
 • проведення комунікативної роботи з державними службами і іноземними інвесторами відносно реалізації пріоритетних напрямів кредитування;
 • формування і підтримки взаємовідносин між суб’єктами господарювання і фінансово-кредитними установами;
 • регулювання валютних відносин.

Головна перевага випускників спеціальності «Фінанси, банківська справа і страхування» – їх висока затребуваність на ринку праці. Вони можуть працювати як у сфері бізнесу і промислових підприємств, так і в банківських структурах, страхових компаніях, фінансових установах, інвестиційних фондах, консалтингових компаніях.

Випускник кафедри фінансів, обліку і банківської справи може працювати на таких посадах:

 • керівник комерційного банку, його філій і відділень; керівник структурних підрозділів комерційних банків; керівник фінансової служби або компанії (фінансовий директор);
 • головний економіст, провідний фінансист фінансово-кредитних установ;
 • експерт, член комітету з питань розвитку банківської системи;
 • фінансовий директор, фінансовий агент; фінансовий аналітик;
 • фахівець холдингових, інвестиційних компаній, економіст, фінансовий консультант в банку, страховій компанії;
 • фахівець в податковій службі, казначействі, фінансовому управлінні;
 • викладач технікумів, вищих навчальних закладів (з подальшим навчанням в аспірантурі і докторантурі);
 • науковий співробітник науково-дослідних інститутів.

Професорсько-викладацький склад кафедри

Якісну освіту і підготовку висококваліфікованих фахівців забезпечує професорсько-викладацький склад кафедри, який застосовує сучасні методи навчання і виховання студентів. Це забезпечує економічну і технічну грамотність студентів, професійну компетентність, уміння вчитися, самоудосконалюватися, шукати джерела необхідної інформації, аналізувати і узагальнювати, виховує екологічну культуру, розвиває логіку і творчі здібності, допомагає опанувати уміння і навички практичної роботи за професією.

Викладачі кафедри розробили необхідне методичне забезпечення навчального процесу: навчальні плани, робочі програми дисциплін навчального плану, конспекти лекцій, методичні вказівки для практичних занять, завдання для семінарських занять, методичні рекомендації для курсових і дипломних робіт. Усі необхідні матеріали представлені також в електронному вигляді на сайті дистанційного навчання Moodle.

В навчальному процесі задіяна сучасна матеріально-технічна база: мультимедійні аудиторії, комп’ютерні класи, електронні каталоги, бібліотеки, мережа Internet.

Викладання професійних дисциплін на кафедрі ведуть: чотири доценти, к.е.н.; три старші викладачі (два – к.е.н.); п’ять асистентів кафедри.

kaf_fin_ryzanova kaf_fin_pushko
Рязанова
Наталья Олексіївна,
завідуюча кафедрою,

к.е.н., доцент
Пушко
Руслан Олексійович,
к.е.н., доцент
Гнатенко
Ірина Анатоліївна, 
к.е.н., доцент
     
kaf_fin_maltseva kaf_fin_zaytseva
Мальцева
Вікторія Володимирівна,
к.е. н., ст. викладач
Зайцева
Людмила Олексіївна,
к.е.н., ст. викладач
Деркачева
Вікторія Віталіївна,
к.е.н., доцент
     
kaf_fin_voloshenko kaf_fin_savchenko kaf_fin_bykadorova
Волошенко
Світлана Володимирівна,
асистент
Савченко
Олександр Сергійович,
асистент
Бикадорова
Наталія Олексіївна,
ст. викладач
     
    kaf_fin_grynko
Гончаренко
Ольга Юріївна, 
асистент
Байрачна
Анна Сергіївна, 
асистент
Гринько
Марина Сергіївна,
ст. лаборант

 

Наукова діяльність

Наукова діяльність кафедри спрямована на отримання нових знань в області фінансового планування, бухгалтерського обліку, банківської і страхової діяльності. Науково-дослідна робота кафедри ведеться з проблем розвитку банківського і страхового бізнесу в Україні, питань формування облікової політики фінансових і промислових систем, організації фінансового менеджменту суб’єктів господарювання, розвитку соціального страхування в Україні.

Викладачами кафедри було захищено три кандидатські дисертації в період з 2014 по 2017 рр.:

 • Захист дисертаційного дослідження викладача кафедри Пушко Р.О. за темою: «Міжнародний страховий захист аграрних підприємств за умовами членства України в СОТ» спецрада Д 26.001.02 Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка (23.12.2014);
 • Захист дисертаційного дослідження викладача кафедри Мальцевої В.В. за темою: «Якість страхових послуг в системі маркетингового оцінювання», спецрада Д 35.886.01 Львівської державної фінансової академії (26.05.2015);
 • Захист дисертаційного дослідження викладача кафедри Зайцевої Л.О. за темою: «Управління конкурентоспроможністю підприємств легкої промисловості» спецрада Д 26.102.05 Київського національного університету технологій і дизайну (жовтень 2015).

Викладачі кафедри є авторами монографій, статей у вітчизняних і зарубіжних виданнях, в журналах з імпакт-фактором, навчальних посібників.

Науково-дослідна робота з студентами

Студент – це не скринька, яку треба заповнити знаннями,
а факел, який потрібно запалити. Л. А. Арцимович

В процесі навчання студенти залучаються до науково-дослідної роботи під керівництвом досвідчених викладачів. Можливість з ранніх курсів долучитися до дослідницької діяльності, знайомство з практичним застосуванням знань фінансиста, цікаві заняття створюють всі умови для підготовки захоплених і компетентних професіоналів. Студенти беруть активну участь в роботі науково-практичних конференцій, університетських днях науки, конкурсах наукових робіт, олімпіадах. Результатом є публікація тез доповідей і наукових статей. Високий рівень практичної підготовки студентів забезпечує проходження виробничих практик на підприємствах, в банківських і страхових організаціях. Студенти, що активно займаються науковою діяльністю отримують додаткові конкурсні бали при вступі у магістратуру.


 

Співпраця

Кафедра плідно співробітничає з виробничими підприємствами, банківськими установами, страховими компаніями з метою обміну інформацією, консультування, проходження студентами практик і подальшого їх працевлаштування.

Колектив кафедри активно співпрацює з навчальними закладами, зокрема, Бердянським університетом менеджменту і бізнесу, Національним університетом «Острожська академія», Одеською Державною Академією Будівництва і Архітектури, Київським національним економічним університетом імені Вадима Гетьмана Криворізьким економічним інститутом, Східноукраїнським національним університетом імені В. Даля.


 

7 ключових причин
вступу на спеціальність 
«Фінанси, банківська справа і страхування»

 1. 1. Навчальний процес забезпечує глибоке вивчення базових і спеціальних дисциплін за спеціальністю «Фінанси, банківська справа і страхування», що дозволяє випускникові швидко зрозуміти суть проблеми, що виникла на будь-якому рівні фінансування, управління не лише підприємством, але і банківських, страхових організацій, а також своєчасно прийняти якісне рішення по подоланню цієї проблеми.
 2. 2. Увесь навчальний процес побудований так, щоб якнайповніше розкрити лідерські якості студентів, розвинути їх аналітичні здібності і стратегічне мислення.
 3. 3. Навчальні програми спрямовані на підготовку фахівців, здатних вирішувати найскладніші міждисциплінарні проблеми.
 4. 4. Практичні навички отримуються при участі в стажуваннях на підприємствах різних галузей і форм власності; навчальній практиці з використанням «Бізнес-проектів»; майстер-класів і тренінгів.
 5. 5. Студенти спеціальності «Фінанси, банківська справа і страхування» вивчають дисципліни майбутнього: глобальні платіжні системи банківського бізнесу, міжнародне страхування і його інститути та інші.
 6. 6. Проходять навчання за унікальною методикою, розробленою викладачами університету, яка включає змішані форми навчання, у тому числі можливість дистанційного навчання на старших курсах.
 7. 7. До закінчення навчання наші випускники мають готове портфоліо для успішного проходження співбесіди і працевлаштування. Можливості працевлаштування для випускників спеціальності «Фінанси, банківська справа і страхування» дуже великі: вони успішно працюють на керівних посадах в державних і недержавних установах /організаціях, в банківській і страховій сферах, у фінансовій діяльності, у сфері державного управління, бухгалтерського обліку, багато хто відкриває свій власний бізнес.

І ще одна важлива причина –
цікаве і насичене студентське життя!

Випускники спеціальності «Фінанси, банківська справа і страхування» – це креативні особи,
які стануть майбутньою елітою науки і бізнесу!!!

01.12.2017

© Луганський національний університет імені Тараса Шевченка, 2007-2018