Луганський національний університет імені Тараса Шевченка

Засідання ректорату

14 вересня в Луганському національному університеті імені Тараса Шевченка відбулось засідання ректорату.

На порядку денному було розглянуто питання про стан і перспективи розвитку Інституту педагогіки і психології. З доповіддю виступила директор Інституту педагогіки і психології Караман Олена Леонідівна.

Серед основних результатів роботи було вказано наступне. Кількість науково-педагогічних працівників Інституту повністю відповідає нормам ЗУ «Про вищу освіту». Але, у  зв’язку зі складною воєнно-політичною ситуацією на Сході України та роботою університету в умовах евакуації, відбулася міграція докторів наук, професорів в інші ВНЗ України.

Формування контингенту студентів Інституту педагогіки та  психології в поточному році здійснювалося за двома напрямами: відновлення контингенту та здійснення нового набору. Відновлення контингенту відбувалося шляхом залучення до навчання в університеті студентів з тимчасово окупованої та віддалених територій, внаслідок чого до Інституту повернулося близько 150 осіб.

Таким чином,  Інститут педагогіки і психології у 2015 році забезпечив третину набору до університету за всіма освітньо-кваліфікаційними рівнями.

Результатами наукової роботи викладачів стали: відновлення роботи спеціалізованої вченої ради із захисту докторських і кандидатських дисертацій з педагогіки; захист 20 дисертацій (5 докторських і 15 кандидатських); видання 3 монографій, публікація 207 статей (2 – у зарубіжних виданнях з імпакт-фактором, 11 – у зарубіжних фахових виданнях, 194 – у фахових виданнях України); організація та участь у 39 наукових конференціях різного рівня, VI міжнародному симпозіумі «Література для дітей та юнацтва: історія, теорія, практика»; відновлення друку «Вісника ЛНУ імені Тараса Шевченка (педагогічні науки)», публікація двох номерів цього наукового журналу, збірника наукових праць «Сучасні тенденції в навчанні української, російської та іноземної мов у закладах освіти різних типів».

Всеукраїнських конкурсів студентських наукових робіт та олімпіадах, опубліковано 51 статтю, організовано й взято участь у 8 Всеукраїнських студентських науково-практичних конференціях, відновлено друк 2 збірників наукових праць студентів – «Науковий пошук молодих дослідників» та «Мова й література у проекції різних наукових парадигм».

Навчально-методична робота Інституту була спрямована на навчально-методичне забезпечення освітнього процесу за денною, заочною, дистанційною та змішаною формами навчання.

Основним змістом соціально-гуманітарної роботи в Інституті педагогіки і психології є: адаптація студентів 1 курсу до навчання в університеті, відновлення органів студентського самоврядування, усебічне, зокрема національно-патріотичне, виховання студентської молоді.

© Луганський національний університет імені Тараса Шевченка, 2007-2019