Луганський національний університет імені Тараса Шевченка

Засідання вченої ради

Сьогодні відбулось планове засідання вченої ради університету. На порядку денному було розглянуто планові питання:

  • про підсумки фінансово-економічної діяльності університету в 2018 р.;
  • про наукову діяльність університету;
  • різне.

Заслухавши й обговоривши доповідь головного бухгалтера університету Т. Ф. Бережної, вчена рада відзначила, що фінансово-економічна діяльність університету проводилася за рахунок коштів державного бюджету як загального, так і спеціального фондів. Асигнування, які надійшли з державного бюджету, були витрачені у розмірі 100%. Вчена рада ухвалила рішення продовжити роботу з контролю за ефективним використанням матеріальних цінностей та належного контролю за їх збереженням, а також здійснювати роботу з додаткового залучення коштів до спеціального фонду.

Заслухавши й обговоривши звіт проректора з науково-педагогічної роботи Л.Ц. Ваховського, вчена рада відзначила, що в 2018 році діяльність науково-педагогічного колективу була спрямована на проведення фундаментальних та прикладних досліджень у галузі природничо-математичних, соціально-гуманітарних, технічних, аграрних, психолого-педагогічних наук, підготовку науково-педагогічних кадрів, інтеграцію науково-дослідної роботи та освітньої діяльності.

В університеті працюють 15 наукових підрозділів, зокрема 5 філіалів інститутів НАН України, 2 науково-дослідні центри НАПН України, 3 науково-дослідницькі лабораторії.

У звітному році в університеті виконувалися 57 кафедральних науково-дослідних робіт. 4 фундаментальні роботи фінансувалися МОН України:
2 – з загального фонду, 2 – зі спеціального фонду. 1 науково-дослідна робота виконувалась за рахунок гранту в межах проекту Erasmus+.

На виконання НДР було залучено 505 науково-педагогічних працівників, із них: докторів наук – 59, кандидатів наук – 248, докторантів та аспірантів – 97. До участі в наукових дослідженнях було залучено 1790 молодих учених та студентів. На базі університету було проведено 5 міжнародних, 20 всеукраїнських та 16 регіональних конференцій.

У 2018 році вчені університету отримали 8 патентів на корисну модель, 4 патенти на винахід. Подано до реєстрації 4 заявки на отримання охоронних документів, з них винаходів – 1, корисних моделей – 3.

За результатами наукових досліджень науковцями університету опубліковано 1061 наукову працю, з них: монографій – 11, статей у зарубіжних виданнях – 183, з них статей у журналах з імпакт-фактором – 116, у т. ч. у Scopus – 21, у WoS – 10, статей у наукових фахових виданнях – 451, підручників – 6, навчальних посібників (у т. ч. електронних) – 28.

Відповідно до Рейтингу закладів вищої освіти України за даними наукометричної бази даних SciVerse Scopus у 2018 році кількість цитувань науковців університету – 437, індекс Гірша – 11, місце університету – 67.

У 2018 р. в наукових виданнях ЛНУ імені Тараса Шевченка та інших закладів вищої освіти опубліковано 825 студентських статей і тез. 1479 студентів університету залучені до роботи студентських наукових товариств кафедр, структурних підрозділів, 802 – стали учасниками міжнародних і всеукраїнських науково-практичних конференцій та семінарів молодих учених і студентів, 9 – отримують академічні стипендії Президента України, стипендії Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України.

В обговоренні взяли участь голова науково-методичної комісії університету С.О. Вовк та завідувач кафедри товарознавства, торговельного підприємництва та експертизи товарів Л.І. Сєногонова.

Разом з тим вчена рада відзначила, що в організації наукової роботи університету є певні труднощі та недоліки, зокрема матеріально-технічна база кафедр потребує модернізації для проведення наукових досліджень на сучасному рівні.

Серед різного вчена рада затвердила заключний та проміжний анотовані звіти науково-дослідних робіт; наукові дослідження, які будуть виконуватися ДЗ „ЛНУ імені Тараса Шевченка” за рахунок коштів державного бюджету Міністерства освіти і науки України, тему дисертації на здобуття ступеня доктора наук; кандидатури студентів на здобуття іменних стипендій та Правила прийому до Луганського національного університету імені Тараса Шевченка на 2019 рік.

Сергій Теряєв,
прес-центр ЛНУ імені Тараса Шевченка

© Луганський національний університет імені Тараса Шевченка, 2007-2019