Луганський національний університет імені Тараса Шевченка

Защиты диссертаций

Специализированная Ученый Совет Д 29.053.03 ЛНУ 20-21 мая провела защиты диссертаций на базе Донбасского государственного педагогического университета (г. Славянск).

Засідання пройшли у два дні. Першого дня розглянули захист дисертації Євгенії Тунік «Розвиток Вітчизняної теорії методів управління загальноосвітніми навчальними закладами у другій половині ХХ – початку ХХІ століття», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.06 – теорія і методика управління освітою. Науковий керівник – доктор педагогічних наук, професор Євген Хриков.

У дисертації визначено напрями й динаміку розвитку теорії методів управління загальноосвітнім навчальним закладом. Виокремлено зовнішні та внутрішні чинники, що впливали на розвиток теорії методів управління загальноосвітнім навчальним закладом; етапи (накопичення емпіричного матеріалу; емпірично-узагальнювальний; теоретичного узагальнення) і тенденції розвитку вітчизняної теорії методів управління загальноосвітнім навчальним закладом.

Також спеціалізована вчена рада розглянула захист дисертації Яни Малихіної «Теоретичні і методичні засади управління взаємодією вищого навчального закладу із зовнішнім середовищем», поданої на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук за тією ж спеціальністю. Науковий керівник – доктор педагогічних наук, професор Євген Хриков.

У дисертаційному дослідженні подано аналіз ефективності управління взаємодією ВНЗ із зовнішнім середовищем. Визначено й обґрунтовано кpитepiї, пoкaзники тa piвнi eфeктивнocтi управління взаємодією вищого навчального закладу із зовнішнім середовищем. Обґрунтувано й експериментально перевірено систему управління взаємодією вищого навчального закладу із зовнішнім середовищем; розроблено систему моніторингу ефективності управління цим процесом.

«Розвиток професійно-технічної освіти в Україні (40-50-ті рр. ХХ століття)» – третя дисертація Тетяни Івченко, поданої на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки. Науковий керівнико – доктор педагогічних наук, професор Леонід Ваховський.

У роботі здійснено історіографічний аналіз проблеми, схарактеризовано соціально-історичні та педагогічні передумови розвитку професійно-технічної освіти в Україні в 40-50-х роках ХХ століття, висвітлено теоретичні погляди науковців досліджуваного періоду на проблему професійно-технічної освіти. Виявлено особливості й тенденції розвитку теоретичного й виробничого навчання в ремісничих, залізничних училищах та школах ФЗН, основні напрями виховної роботи в навчальних закладах системи трудових резервів.

© Луганский национальный университет имени Тараса Шевченко, 2007-2021