Луганський національний університет імені Тараса Шевченка

Засідання вченої ради

У ЛНУ імені Тараса Шевченка відбулося спільне засідання вченої ради та конференції трудового колективу університету.

На порядку денному розглянули основне питання про освітній процес в університеті. 

З доповіддю про освітній процес в університеті виступив Дмитро Ужченко. Співдоповідачем став Леонід Ваховський. Заслухавши та обговоривши доповіді проректорів з науково-педагогічної роботи, вчена рада відзначила що освітній процес в університеті регулюють Положення про організацію освітнього процесу в Луганському національному університеті імені Тараса Шевченка та Порядок підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах.

В університеті в основному витримано вимоги до організації освітнього процесу: для всіх спеціальностей розроблено навчальні плани й освітні програми та навчально-методичне забезпечення освітніх компонентів; укладено договори з базами практик, зокрема для розвитку дуальної освіти; сформовано графіки освітнього процесу; відповідно до затвердженого положення проходить атестація здобувачів вищої освіти; рекомендації до виконання практичних завдань та матеріали для самостійного опрацювання студентами викладено на сайті дистанційного навчання.

В освітньому процесі передбачено лекції, семінари, самостійну роботу, практичну підготовку, контрольні заходи – аудиторні та за допомогою платформи дистанційного навчання Moodle.

Водночас вчена рада відзначає, що в організації освітнього процесу є проблеми, які потребують вирішення. Серед них консервативна традиційність у роботі деяких викладачів, невміння перебудуватися під сучасні умови, що спричинює їхню низьку активність у взаємодії зі студентами, малокомплектність академічних груп і пов’язана з цим невідповідність фактичного навантаження викладачів годинам навчального плану, а також недостатня увага кафедр до проблем академічної доброчесності.

В обговоренні взяли участь Тетяна Пінчук та Ілля Кононов. Декан факультету української філології та соціальних комунікацій наголосила, що мовою освітнього процесу як системи науково-методичних і педагогічних заходів, спрямованих на розвиток особистості шляхом формування та застосування її компетентностей, згідно із законом України „Про освіту”, є державна мова. У нашому навчальному закладі освітній процес здійснюється здебільшого державною мовою. Певні умови не дають можливості проводити заняття державною мовою для студентів – іноземних громадян, оскільки більшість з них мають низький рівень володіння навіть російською мовою. Університет зараз перебуває в сільськогосподарській зоні Луганської області, де розташована мережа шкіл з українською мовою викладання. Це означає, що ми маємо справу з першокурсниками, які вивчали усі предмети українською мовою. Тому треба допомогти випускникові нашого вишу закріпити стійкі професійні знання й навички засобами державної мови, дати змогу почувати себе впевнено в будь-якій виробничій діяльності чи бізнесі, використовуючи державну мову,  відкрити перспективи для громадської роботи та державної служби. Знання державної мови та мови міжнаціонального спілкування – англійської, а також інших мов – забезпечить молодому громадянинові України подальше фахове зростання.

Завідувач кафедри філософії та соціології ознайомив присутніх з особливостями викладання аспірантам усіх спеціальностей, які готуються отримати ступінь доктора філософії, курсу „Сучасна наукова революція і методологія наукового пізнання”. Цей курс покликаний сформувати в аспірантів розуміння, що наука є цілісним процесом наукового пізнання. У ній треба займатися вирішенням конкретних проблем, але бачити й загальний горизонт науки. Тому слухачі знайомляться і з інфляційною космологією, і з сучасною молекулярною біологією, і з досягненнями суспільних наук з точки зору їх впливу на методологію наукового пізнання.

Серед різного рекомендовано до друку навчально-методичні посібники та збірник матеріалів науково-практичної конференції, затверджено теми дисертацій на здобуття освітнього-наукового ступеня доктора філософії та наукового ступеня доктора наук. Спільним рішенням конференції трудового колективу та вченої ради було затверджено антикорупційну програму університету на 2018 – 2020 рр. та внесено зміни до статуту університету у зв’язку з включенням Кремінського професійного ліцею до складу ВП «Регіональний центр професійної освіти Луганського національного університету імені Тараса Шевченка».

Марина Чумакова, прес-центр
ЛНУ імені Тараса Шевченка

© Луганський національний університет імені Тараса Шевченка, 2007-2019