Луганський національний університет імені Тараса Шевченка

Гібридна війна в міждисциплінарному вимірі

16 червня відбулася презентація  збірника «Гібридна війна на сході України в міждисциплінарному вимірі: витоки, реалії, перспективи реінтеграції».

В межах Всеукраїнської науково-практичної конференції «Тенденції розвитку вищої освіти в умовах гібридної війни на Сході України» відбулася презентація колективної праці науковців ЛНУ імені Тараса Шевченка, яка щойно вийшла з друку, – збірника наукових праць «Гібридна війна на сході України в міждисциплінарному вимірі: витоки, реалії, перспективи реінтеграції» (за заг. ред. ред. В. С. Курило, С. В. Савченко, О. Л. Караман).

Ідея дослідити гібридну війну, що розгорнулася на сході України, з позицій міждисциплінарного підходу виникла у науковців університету ще в 2014 році, коли виш було евакуйовано в м. Старобільськ. Реалізація цієї ідеї стала громадянським і професійним обов’язком колективу університету, оскільки він став не тільки свідком тих подій, а й активним борцем проти російської агресії.

Протягом 2014–2016 рр. в університеті було проведено декілька всеукраїнських і 1 міжнародну конференцій, присвячених трансформаційним процесам у різних сферах українського суспільства і держави в умовах військової та інформаційної агресії з боку РФ; видано збірники наукових праць «Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка» за їх результатами.

Крім того, за час евакуації університет виконував та продовжує виконує низку наукових проектів, що фінансуються з фонду державного бюджету України, зокрема «Масова свідомість в зоні воєнного конфлікту на Донбасі» (І. Кононов, кафедра філософії та соціології), «Місце збройного насилля в системі владних відносин» (С. Вовк, кафедра політології та правознавства); подано на конкурс науковий проект «Соціалізація учнівської та студентської молоді сходу України в умовах гібридної війни на Донбасі» (В. С. Курило, С. В. Савченко, О. Л. Караман та ін.).

У 2017 році тема гібридної війни стала комплексною для всього колективу університету і пропонований збірник є результатом досліджень науковців різних галузей знань – історії, філософії, соціології, політології, економіки, педагогіки, психології, соціальної роботи, філології, журналістики.

Метою колективної праці стало наукове обґрунтування історичних передумов, наслідків та можливих перспектив розвитку й реінтеграції східноукраїнського регіону в умовах гібридної війни та поствоєнний період.

Академічне та практичне значення збірника полягає в тому, що він буде сприяти формуванню об’єктивного уявлення у населення нашої країни та зарубіжжя про події в Україні 2014–2017 рр.; викривати злочини РФ проти людства; спонукати здійснювати внутрішню і зовнішню політику, зокрема освітню, щодо недопущення подібних війн у власних країнах.

Значний інтерес викликають праці вчених різних галузей знань.

Так, доктором соціологічних наук, професором І. Кононовим досліджено феномен луганського синдрому як аномічної реакції на розгортання гібридної війни в Донбасі, сутність якого полягає в переорієнтації значних мас населення регіону на агресора з метою пошуку безпеки; наведено результати масштабного опитування на Сході (Луганська та Донецька області) та Заході (Львівська та Івано-Франківська області) України, що дозволило зафіксувати когнітивний дисонанс в масовій свідомості регіональної спільноти Донбасу щодо громадянської ідентичності, регіональних та зовнішньополітичних орієнтацій; визначено внутрішні передумови розвитку луганського синдрому в Донбасі; зроблено висновок про ситуативність цього явища як одного зі складників гібридної війни.

Доктором наук з державного управляння В. Заблоцьким проаналізовано особливості виникнення та розширення військового конфлікту в Донбасі; визначено три стадії конфлікту, які притаманні всім подібним конфліктам ХХІ ст.: на початковій – відбувається поділ населення, соціальних груп на «своїх» та «чужих» за якоюсь ознакою або сукупністю ознак, таких, як національною, регіональною, релігійною, політичною приналежністю тощо. Друга стадія – це перехід до активних дій, що виражається в стихійних або організованих мітингах, посилення протидії правоохоронним органам. І, нарешті, третя стадія – це початок безпосередньо насильницьких дій. Усі ці стадії пройшов Донбас.

Доктор економічних наук, професор Ю. Драчук розкриває регіональну економічну політику в умовах децентралізації управління в Україні та гібридної війни. Тут же в розділі «Економіка» кандидат економічних наук Н. Рязанова  наводить комплексну оцінку збитків і перспективи відновлення східних регіонів України.

У розділі «Педагогіка (освіта й виховання)» дуже суттєвими є стаття доктора педагогічних наук, професора, академіка НАПН України, Народного депутата України В. Курила, який описує всі законодавчі ініціативи нашого університету та особисто його як народного депутата щодо діяльності ЛНУ імені Тараса Шевченка із забезпечення права на здобуття освіти особами, місцем проживання яких є територія проведення АТО; стаття доктора педагогічних наук, професора, члена-кореспондента НАПН України С. Савченка, доктора педагогічних наук, професора О. Караман – «Трансформація системи вищої освіти в умовах інформаційного суспільства та зовнішніх викликів»; стаття доктора педагогічних наук, професора Є. Хрикова «Уроки гібридної війни для вищої освіти України».

У розділі «Психологія» кандидат психологічних наук, доцент ТПашко розкриває психологічні механізми змін у свідомості населення Донбасу внаслідок інформаційно-психологічної операції.

У роздіді «Філологія» доктор філологічних наук, професор К. Глуховцева надає загальний огляд історії створення говірок нашого краю, що тісно пов’язана з його заселенням українцями та росіянами. Так, сільські жителі Луганщини користуються двома мовами – українською та російською, але мовна приналежність українців тут значно більше відповідає їх етнічній приналежності. Російська мова в містах поширена більше, ніж українська, оскільки шкідлива мовна політика на місцях, стереотипність мислення багатьох керівників, учителів призвели до  того, що функційна активність української мови за роки незалежності суттєво не змінилася тощо.

Наразі збірник розіслано в усі провідні бібліотеки України та розміщено в цифровому репозиторію університету за посиланням: http://dspace.luguniv.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/1755/1/Gibridna%20viina.PDF

Він може бути використаний в освітньому процесі загальноосвітніх, професійно-технічних, вищих навчальних закладів; при написанні курсових, магістерських, дисертаційних робіт з різних галузей знань; для самоосвіти.

 

За інформацією редколегії збірника

© Луганський національний університет імені Тараса Шевченка, 2007-2019