Луганський національний університет імені Тараса Шевченка

Защита диссертаций

23-26 мая было проведено выездное заседание специализированных ученых советов Д. 29.053.03 и Д. 29.053.01 по защите докторских (кандидатских) диссертаций при ЛНУ имени Тараса Шевченко.

На порядку денному Д. 29.053.03 були захисти кандидатських дисертацій:

1. Асланов Галандар Асдан огли „Формування ціннісного ставлення до здоров’я у студентів вищих медичних закладів”, поданої на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 00.07 – теорія і методика виховання.

Науковий керівник – Чернуха Надія Миколаївна, д.п.н., професор кафедри соціальної реабілітації та соціальної педагогіки Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Офіційні опоненти:

 • Канішевська Любов Вікторівна, д. п. н., професор кафедри педагогіки Національного університету біоресурсів та природокористування України (м. Київ);
 • Золотарьова Олена В’ячеславівна, к.п.н., старший викладач кафедри хімічної інженерії та екології Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля (м. Сєвєродонецьк).

2. Буценко Антон Володимирович „Становлення та розвиток фізичного виховання молоді на півдні України (кінець XIX – початок XX століття)”, поданої на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.01 – загальна педагогіка та історія.

Науковий керівник – Ваховський Леонід Цезаревич, д.п.н., професор, директор Навчально-наукового інституту історії, міжнародних відносин і соціально-політичних наук (ДЗ „Луганський національний університет імені Тараса Шевченка” (м. Старобільськ).

Офіційні опоненти:

 • Панасенко Елліна Анатоліївна, доктор педагогічних наук, доцент, професор кафедри практичної психології (ДВНЗ „Донбаський державний педагогічний університетˮ (м. Слов’янськ);
 • Рядинська Ірина Анатоліївна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри економічної теорії (Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди).

3. Черкашин Олександр Віталійович „Формування у молодших школярів знань про пожежну безпеку у виховній позакласній роботі”, поданої на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.07 – теорія і методика виховання.

Науковий керівник – Харченко Сергій  Якович, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри соціальної педагогіки (ДЗ „Луганський національний університет імені Тараса Шевченка” (м. Старобільськ).

Офіційні опоненти:

 • Зеленов Євгеній Анатолійович, доктор педагогічних наук, професор кафедри педагогіки (Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля (м. Сєвєродонецьк);
 • Островерх Ольга Олександрівна, кандидат педагогічних наук, доцент, начальник кафедри наглядово-профілактичної діяльності (Національний університет цивільного захисту України (м. Харків).

4. Іванов Євген Вікторович „Демократизація управління освітніми закладами в Україні (остання чверть XX – початок XXI століття)”, поданої на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.06 – тeopiя i мeтoдикa упpaвлiння ocвiтoю.

Науковий керівник – Хриков Євген Миколайович, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри державної служби, адміністрування й управління (ДЗ „Луганський національний університет імені Тараса Шевченка” (м. Старобільськ).

Офіційні опоненти:

 • Харківська Алла Анатоліївна, доктор педагогічних наук, професор кафедри педагогіки та психології, проректор з науково-педагогічної роботи (Комунальний заклад „Харківська гуманітарно-педагогічна академіяˮ Харківської обласної ради);
 • Мармаза Олександра Іванівна, кандидат педагогічних наук, професор, завідувач кафедри наукових основ управління і психології (Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди).

5. Гош Вікторія Євгеніївна „Пpoблeмa внутpiшньo шкiльнoгo кoнтpoлю у вiтчизнянiй пeдaгoгiцi в дpугiй пoлoвинi XX – пoчaток XXI cтoлiття”, поданої на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.06 – теорія і методика управління освітою.

Науковий керівник – Хриков Євген Миколайович, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри державної служби, адміністрування й управління (ДЗ „Луганський національний університет імені Тараса Шевченка” (м. Старобільськ).

Офіційні опоненти:

 • Сорочан Тамара Михайлівна, доктор педагогічних наук, професор кафедри філософії освіти і освіти дорослих (ДВНЗ „Університет менеджменту освітиˮ м. Київ);
 • Мармаза Олександра Іванівна, кандидат педагогічних наук, професор, завідувач кафедри наукових основ управління і психології (Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди.

25-26 травня роботу продовжила спеціалізована вчена рада. Відбулись захисти таких дисертацій:

1. Іванчикова Світлана Миколаївна „Формування культури здоровʼя студентів засобами фітнесу в позааудиторній роботі вищого навчального закладу”, поданої на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти.

Науковий керівник: Ваховський Леонід Цезаревич, доктор педагогічних наук, професор, директор Навчально-наукового інституту історії, міжнародних відносин і соціально-політичних наук Державного закладу „Луганський національний університет імені Тараса Шевченка”.

Офiцiйнi опоненти:

 • Мазін Василь Миколайович, доктор педагогічних наук, професор кафедри управління фізичною культурою і спортом Запорізького національного технічного університету;
 • Пристинський Володимир Миколайович, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри теоретичних, методичних основ фізичного виховання і реабілітації ДВНЗ „Донбаський державний педагогічний університет” (м. Слов’янськ).

2. Євтушенко Юлія Олександрівна „Формування деонтологічної культури майбутніх лікарів у навчально-виховному процесі медичного ВНЗ”, поданої на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти.

Науковий керівник: Савченко Сергій Вікторович, член-кореспондент НАПН України, доктор педагогічних наук, професор, ректор Державного закладу „Луганський національний університет імені Тараса Шевченка”.

Офiцiйнi опоненти: 

 • Волкова Наталія Павлівна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри педагогіки та психології ПВНЗ „Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля”;
 • Щербакова Анна Вікторівна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри соціально-гуманітарних дисциплін ПВНЗ „Міжнародна академія екології та медицини” (м. Київ).

3. Ясько Олена Миколаївна „Формування комунікативної культури майбутніх учителів іноземних мов засобами ресурсу Інтернет”, поданої на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти.

Науковий керівник: Федічева Наталія Володимирівна, кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри східних мов Державного закладу „Луганський національний університет імені Тараса Шевченка”.

Офiцiйнi опоненти:

 • Волкова Наталія Павлівна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри педагогіки та психології ПВНЗ „Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля”;
 • Хміль Наталія Анатоліївна, кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри інформатики КЗ „Харківська гуманітарно-педагогічна академія” Харківської обласної ради.

4. Шехавцова Світлана Олександрівна „Теоретичні і методичні засади формування суб’єктності майбутніх учителів у процесі фахової підготовки”, поданої на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти .

Науковий керівник: Савченко Сергій Вікторович, член-кореспондент НАПН України, доктор педагогічних наук, професор, ректор Державного закладу „Луганський національний університет імені Тараса Шевченка”;

Офiцiйнi опоненти:

 • Кучерявий Олександр Георгійович, доктор педагогічних наук, професор, старший науковий співробітник відділу змісту і технологій навчання дорослих Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України (м. Київ);
 • Набока Ольга Георгіївна, доктор педагогічних наук, професор, перший проректор ДВНЗ „Донбаський державний педагогічний університет” (м. Слов’янськ);
 • Ліннік Олена Олегівна, доктор педагогічних наук, професор кафедри дошкільної освіти Київського університету імені Бориса Грінченка.

Усі захисти пройшли успішно на високому науковому рівні. Бажаємо здобувачам якнайшвидше отримати підтвердження своїх наукових досягнень у Державній атестаційній комісії!

© Луганский национальный университет имени Тараса Шевченко, 2007-2021