Луганський національний університет імені Тараса Шевченка

Smart TV

Комп’ютерна аудиторія університету поповнилася сучасним Smart TV телевізором.

Луганський національний університет успішно здійснює освітню й навчально-виховну діяльність та є еталоном якості української освіти. ЛНУ завжди керувався новітніми тенденціями розвитку сфери освітніх послуг, тому сучасне технічне забезпечення навчального процесу є одним із провідних принципів діяльності ВНЗ.

Ефективна організація навчального процесу неможлива без якісного та сучасного технічного забезпечення. Завдяки обладнанню, яке надала Чеська Республіка, наш університет зміг забезпечити більш високий рівень в організації освітнього процесу, що сприяє якісній підготовці молодих спеціалістів.

Серед наданої допомоги є і сучасний Samsung Smart TV телевізор, який встановлено в комп’ютерній аудиторії. Він оснащений фірмовою смарт-платформою компанії Samsung, що відкриває широкі можливості мультимедійної підтримки лекцій та трансляції навчальних занять. Пристрій має доступ до соціальних мереж і мережі Інтернет та ексклюзивний Smart Content. Це дозволить значно ефективніше організувати навчальний процес, навіть за географічної віддаленості студентів від викладача. Також телевізор створює додаткові можливості для якісної роботи електронного університету.

Ректорат Луганського національного університету імені Тараса Шевченка висловлює подяку надзвичайному і повноважному послу Чеської Республіки в Україні Івану Почуху за швидке та своєчасне надання допомоги в навчальних комп’ютерах, серверній техніці та мультимедійної апаратури. Завдяки новому обладнанню університет зможе забезпечити більш високий і якісний рівень в організації навчального процесу.

Олег Черниш, прес-центр

ЛНУ імені Тараса Шевченка

Luhansk Taras Shevchenko National University succesfully carries out educational and upbringing activities, and is the standard of quality of Ukrainian education. LTSNU has always been guided by the latest trends in the development of educational services, so modern technical support of the educational process is one of the leading principles of the university. 

Efficient organization of the educational process is impossible without high-quality and modern logistics. Thanks to the equipment, provided by the Czech Republic, our university was able to provide a higher level of the educational process organization that promotes quality training of young specialists. 

Among the provided assistance there is a modern Samsung Smart TV installed in the computer classroom. It is equipped with proprietary Smart Platform Samsung, which offers great opportunities of multimedia support for lectures and broadcast training. The device has access to social networks, the Internet and the exclusive Smart Content. This allow much more efficient to organize the educational process, even when there is a geographic distance between students and the teacher. Also, the TV creates additional opportunities for quality work of e-university. 

Rector of Luhansk Taras Shevchenko National University expresses gratitude to Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of the Czech Republic in Ukraine Ivan Pochuh for prompt and timely assistance in learning computers, server technology and multimedia equipment. Thanking to the new equipment the university will be able to provide a higher level of the educational process. 

Oleg Chernysh,
press center of LTSNU

© Луганський національний університет імені Тараса Шевченка, 2007-2019